سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران

محمود قاضی طباطبایی؛ نادر مهری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.35473

چکیده
  زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه‌داری و بچه‌داری، بایستی مدت‌زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن‌ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می‌دهند. این مقاله دربارة کمّی‌کردن بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل برحسب تعداد ...  بیشتر