نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه جمعی تشناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه‌داری و بچه‌داری، بایستی مدت‌زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن‌ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می‌دهند. این مقاله دربارة کمّی‌کردن بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل برحسب تعداد فرزندان وابستة آن‌هاست. بدین‌ منظور، به مقایسة مدت‌زمان اختصاص داده شده به کارهای غیرمزدی (خانه‌داری و بچه‌داری) و مزدی بین زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسر به تفکیک تعداد فرزندان وابسته (زیر 7 سال) در کشور پرداخته شده است. در این پژوهش، از تحلیل ثانویة دادة گذران وقت استفاده شده است. این پیمایش توسط مرکز آمار ایران در نقاط شهری کشور در دو سال پی‌درپی و در چهار فصل متمادی آذر و اسفند 1378 و خرداد و شهریور 1388 انجام شده و در آن از روش نمونه‌گیری احتمالی به‌کار است. جامعة آماری تحقیق حاضر همة زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسرِ فاقد کودک یا دارای کودک وابسته (زیر 7 سال) ساکن در نقاط شهری کشور است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد ‌که زنان شاغل فاقد فرزند، 3 ساعت و 6 دقیقه؛ دارای یک فرزند وابسته، یک ساعت و 42 دقیقه؛ و دارای 2 فرزند وابسته، یک ساعت و 29 دقیقه بیشتر از همتایان غیرشاغل خود کار می‌کنند. درواقع، نتایج نشان می‌دهد که با افزوده‌شدن بر تعداد فرزندانِ وابسته از میزان بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل نیز کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Women’s Employmen on Fertility in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghazi_Tabatabaea 1
  • Nader Mehri 2

1 Member of Social Sciences Faculty, University of Tehran

2 Ph.D. Student inDemography, Social Sciences Faculty, University of Tehran

چکیده [English]

Working women compared with non-working women in Iran bear a double burden of
responsibility. They not only have to bear the traditional unpaid responsibilities of taking care
of children and household chores they also have to bear the responsibilities of performing
duties associated with their paid job outside the home. The double burden of responsibility for
the working women refers to the amount of work they do at home and outside the home
comparedwith non-working women. This article aims to quantify the additional work the
Iranian employed women do based on the number of their dependent children under the age
of 7 years. To do this, a comparison between the time allocated for paid and unpaid works by,
respectively, working and non-working married women is made. The required data for the
analysis was provided by the Iranian National Center for Statistics. The results indicated that
married working women with 0, 1 and 2 children work 3 hours and 6 minutes, 1 hour and 42
minutes and 1 hour and 29 minutes, respectively, more than their non-working counterparts.
The results also indicate that with an increase in the number dependent children the relative
intensity of double burden of working women decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dependent children
  • double burden of responsibility
  • fertility
  • Iranian working women
  • role conflict
  • unpaid work