جامعه شناسی پزشکی
مطالعۀ برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‏ اشتهایی عصبی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر همدان

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ زهرا صمدی اخی‌جانی؛ فرشته بهروز

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62351

چکیده
  اگرچه در قرون گذشته شاخص یک زن سالم، جذاب و نرمال، بدنی فربه و درشت بود، ارزش‏های شایع در زمان حال بنا به عوامل ترویج‌دهندة آن‌ها الگوی دیگری را ارائه می‌دهند. داشتن بدن لاغر، ظریف و کشیده ارزش‌هایی‌اند که زنان بنا به نسبت ممارستشان با این ارزش‌ها در پی آن‌اند. طلب این شکل خاص از بدن، بر‌اساس ارزش‏های اجتماعی منسوب به بدن نرمال ...  بیشتر

جامعه شناسی
ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان

اسماعیل بلالی؛ مونس سیاح؛ سیده فاطمه محبی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 399-424

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56338

چکیده
  جنسیت، به‌منزلة یکی از عناصر تعیین‌کنندة فرهنگی و اجتماعی، بسیاری از ابعاد حیات جمعی زنان همچون اشتغال آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بر نوع مشاغل زنان و مردان در جامعه تأثیر‌گذار باشد. امروزه، جداسازی جنسیتی مشاغل در ایران به‌تدریج در حال برداشته شدن است، اما سیاست‌گذاری اجتماعی در مورد این موضوع نیازمند مطالعات ...  بیشتر