مدیریت
بررسی عوامل مؤثر بر توازن کار‌ـ خانواده در نهادهای آموزشی (مطالعۀ موردی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران)

سیدرضا سیدجوادین؛ مژگان روشن نژاد؛ پروانه گلرد

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.51348

چکیده
  افزایش حضور زنان در محیط‏های کاری، در سال‏های اخیر، توازن میان کار و خانواده را به یکی از چالش‏های پیش روی مدیران معاصر تبدیل کرده‏ است. مقالۀ حاضر با هدف شناخت عوامل تأثیرگذار بر توازن کار‌ـ خانواده زنان شاغل در تعدادی از دانشگاه‏های شهر تهران انجام شده است. نمونۀ آماری شامل 261 نفر از زنان شاغل در این دانشگاه‏هاست. برای ...  بیشتر