نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

افزایش حضور زنان در محیط‏های کاری، در سال‏های اخیر، توازن میان کار و خانواده را به یکی از چالش‏های پیش روی مدیران معاصر تبدیل کرده‏ است. مقالۀ حاضر با هدف شناخت عوامل تأثیرگذار بر توازن کار‌ـ خانواده زنان شاغل در تعدادی از دانشگاه‏های شهر تهران انجام شده است. نمونۀ آماری شامل 261 نفر از زنان شاغل در این دانشگاه‏هاست. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن‏ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. متغیرهای پژوهش عبارت‌اند از حمایت خانوادگی، حمایت سازمانی، انعطاف‏پذیری کار، منابع فردی، و توازن کارـ خانواده. به منظور بررسی روابط میان متغیرها چهار فرضیه مطرح شده که تأثیر متغیرهای حمایت خانوادگی، حمایت سازمانی، انعطاف‏پذیری کاری، و منابع فردی را بر توازن کارـ خانواده بررسی می‌کند. نتایج نشان می‏دهد که حمایت خانوادگی و منابع فردی بر توازن کارـ خانواده تأثیر مثبت دارد، ولی حمایت سازمانی و انعطاف‏پذیری کار بر این متغیر بی‏تأثیر بوده است. به مدیران پیشنهاد شده که به منظور ترویج فرهنگ حامی کارـ خانواده و نیز فراهم‌کردن فرصت‏‏های انعطاف زمانی و مکانی در کار تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Work-Life Balance in Educational Institutions; Case Study of Public Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyyedjavadin 1
  • Mojgan Roshannejad 2
  • Parvaneh Gelard 3

1 Professor, HRM Department, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

2 PhD., HRM, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Administrative Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran, Iran

چکیده [English]

Recently, women’s participation has increased in the workplaces. Therefore it is a challenge for contemporary managers to help employees to balance their work and family responsibilities. This paper aims to identify factors affecting the work-family balance. Sample included 261 women employed at a number of universities in Tehran. Data is collected from the questionnaire. Correlation and multiple regression tests were used to analyze the data. Research variables are: family support, organizational support, work flexibility, and individual recourses. We suggested four hypotheses to exam the impact of family support, organizational support, work flexibility, and individual recourses on the work-family balance. The results show that family support and individual resources have positive impact on work-family balance, but organizational support and work flexibility have not significant impact on this variable. It is suggested to managers to encourage work-family supportive culture, and try to provide time and place flexibility of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family balance
  • Social support
  • individual resources
  • work flexibility