مدیریت
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی

مریم ناخدا؛ سمانه رحیمیان؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 469-488

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.53695

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی انجام شد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسب روش و چگونگی به‌دست آوردن داده‏های مورد نیاز،‏ آمیختۀ اکتشافی با کمک راهبرد توصیفی‌ـ پیمایشی است. برای بسط مدل نظری (مدل اسپریتزر) و همچنین پی‌بردن به عوامل مؤثر بر توانمندسازی ...  بیشتر