اقتصاد
سنجش عوامل جمعیتی مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان در منطقۀ شهری ایران

زهرا میلا علمی؛ شهریار زروکی؛ سیده مونا مهدوی‌چابک

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 525-544

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.54533

چکیده
  امروزه، میزان مشارکت زنان در بازار کار به‌منزلۀ یکی از عوامل توسعه‏یافتگی جوامع شناخته‏ می‏شود؛ از‌این‏رو، این پژوهش به بررسی عوامل اثرگذار مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن، و سرپرست خانوار بودن زن بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار می‏پردازد. بدین منظور، از ریزداده‏های طرح هزینه‌ـ درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران ...  بیشتر