نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه، میزان مشارکت زنان در بازار کار به‌منزلۀ یکی از عوامل توسعه‏یافتگی جوامع شناخته‏ می‏شود؛ از‌این‏رو، این پژوهش به بررسی عوامل اثرگذار مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن، و سرپرست خانوار بودن زن بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار می‏پردازد. بدین منظور، از ریزداده‏های طرح هزینه‌ـ درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال 1390 و از مدل پروبیت داده‏های تابلویی و روش برآورد حداکثر درستنمایی استفاده شده‏ است. براساس نتایج برآورد، انتظار می‏رود که در مناطق شهری ایران، آموزش در مقاطع پایین تحصیلی (ابتدایی و راهنمایی)، انگیزه‏ای برای ورود زنان به بازار کار نباشد؛ اما تحصیل در مقاطع بالاتر، به‌خصوص در دانشگاه، سبب ورود زنان به بازار کار شود. از نظر تأثیر وضعیت زناشویی، مطلقه و مجرد بودن زنان اثر مثبت، ولی بی‏همسر بودن بر اثر فوت اثر منفی بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار دارند. رابطة میان سن و احتمال مشارکت زنان، U وارونه است؛ بدین مفهوم که در سن جوانی احتمال ورود زنان به بازار کار بیش از دوران میانسالی است. سرپرست خانوار بودن زن نیز بر احتمال مشارکت زنان اثر مثبت می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of effective demographic factors on women's economic participation in urban areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Mila Elmi 1
  • Shahyar Zaroki 2
  • Sayyedeh Mona Mahdavi Chabok 3

1 Associate Professor, University of Mazandaran, Iran

2 Assistant Professor, University of Mazandaran, Iran

3 Master in Economics, Mazandaran University, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the female participation rate is known as one of the reasons of societies' development. Hence, this study explores some of the effective factors such as education, marital status, age, and female-headed households on female participation probability in labor market. To achieve this goal, by using micro data of household survey in 2011, which is carried out by the Statistical Center of Iran, Panel Data with Limited Dependent Variable Models is estimated with maximum likelihood approach. Based on the obtained results, in the urban area of Iran, low levels of education (primary and secondary), could not cause the entry of women into the labor market, higher levels of education, however, especially university education, would cause the entry of women into the labor market. Divorced and single women have a positive effect on the probability of female participation rate, but widows have shown to have a negative effect. The relationship between age and the likelihood of participation of women is an inverted U; that is, at a young age, women are more likely to take part in the labor market than middle-age women. Being female-headed households also has a positive effect on the probability of female participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • marital status
  • female participation rate
  • household survey data
  • panel data with limited dependent variable models
  • urban areas of Iran
[1] روستایی شلمانی، خیزران (1390). «تأثیر آموزش بر نرخ مشارکت زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا»، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری.
[2] کار، مهرانگیز (1379). زنان در بازار کار ایران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
[3] کاوند، حسین؛ عوضعلی‌پور، محمد‌صادق؛ زندی، فاطمه؛ دامن‌کشیده، مرجان (1390). «نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در ایران»، مجلة سیاستگذاری اقتصادی، س3، ش6، ص189ـ211.
[4] مرکز آمار ایران (1990). طرح نمونه‏گیری از هزینه‌‌ـ درآمد خانوار در ایران.
[5] میرزایی، حسین (1383). «عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل رگرسیونی داده‏های پانلی»، پژوهش زنان، دورۀ 2، ش اول، ص113ـ132.
[6] نوروزی، لادن (1381). «مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری و تحولات آینده»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورۀ 1، ش 4، ص138ـ160.
[7] ــــــــــ (1383). «تفاوت‏های جنسیتی در ساختار شغلی»، پژوهش زنان، دورۀ 1، ش اول، 178-165.
[8] Anker, R. (1998). Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupation in the World. Geneva, ILO.
[9] Anker, R., Melkas,H. & Korten,A. (2003). Gender-based occupational segregation in the 1990s, WP.16. ILO.
[10] Arango, L. E., & Posada, C. E. (2007). Labor Participation of Married Women in Colombia. Desarrollo y Sociedad, 93-126.
[11] Aziz, F. (2009). Trend in Labor Force Participation Rates by Gender and Race. Economics School of Business, 351-379.
[12] Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 75, 299, 493-517.
[13] Ejaz, M. (2007). Determinants of Female Labor Force Participation in Pakistan: an Empirical Analysis of PSLM (2004-05) Micro Data. The Labor Journal of Economics, 203-235.
[14] Faridi, Z. M., Malik, Sh., & Basit, A. B. (2009). Impact of Education on Female Labor Force Participation in Pakistan: Empirical Evidence from Primary Data Analysis. Pakistan Journal of Social Siences (PJSS), 29, 1, 127-140.
[15] Ghazouani, S., & Goaied, M. (2001). Determinants of Urban and Rural Poverty in Tunisia. ERF (Economic Research Forum), Working Paper Series, No. 2001/126.
[16] Gündüz-Hosgör, A., & Smits, J. (2006). Variation in Labor Market Participation of Married Women in Turkey. Women's Study Journal, 31.
[17] Lisaniler, F. G., & Bhatti, F. (2005). Determinants of Female Labour Force Participation: A Study of North Cyprus. Review of Social, Economic & Business Studies, 5/6, 209-226.
[18] Mincer, J. (1962). Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply, In Aspects of Labor Economics. Princeton: Princeton Univ. Press (for Nat. Bur. Econ. Res), 63-106.
[19] Ntuli, M. (2007). Determinants of South Africa Women's Labour Force Participation, 1995-2004. IZP Discussion Paper Series, 3119.
[20] Pieters, J., & Klasen, S. (2011). Drivers of Female Labour Force Participation in Urban India during India's Economic Boom. Leibniz Information Center for Economics, Proceedings of the German Development Economics Conference, 65.
[21] Verbeek, M. (2008). A Guide to Modern Econometrics, Erasmus University Rotterdm.