کارآفرینی
مطالعه الگوی خودتوانمندی زنان کارآفرین یزد: تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی

منوچهر علی نژاد؛ سیده زینب موسوی؛ مهربان پارسامهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339364.1008169

چکیده
  در ایران توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه است و ساختار خانوادگی، نگرش سنتی و کلیشه‌های جنسیتی که توصیف کنندۀ ساختارهای اجتماعی کشورها است، به شدت بر فرآیند توسعۀ کارآفرینی زنان اثر گذار می‌باشد بنابراین ضروری است که در بررسی این فرآیند عوامل مذکور در نظر گرفته شود. هدف از این جستار واکاوی رفتارهای موفقیت‌آمیز کارآفرینانه ...  بیشتر