مطالعات زنان
تبیین فرسودگی شغلی زنان شاغل با تأکید بر نقش متغیرهای سازمانی و روان شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه فنی و حرفه ای و آزاد اسلامی شیراز)

محمدحسن صیف؛ میترا یادگار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 611-626

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.54538

چکیده
  فرسودگی شغلی سندرمی مشتمل بر خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، و کاهش موفقیت فردی است که افراد به دلیل مواجهه با استرس‏های فیزیکی، روانی، و هیجانی در معرض آن قرار می‏گیرند. از جمله ضرورت‏های این پژوهش، ناکافی بودن پژوهش در خصوص جامعۀ زنان است. هدف پژوهش حاضر تبیین فرسودگی شغلی زنان شاغل با تأکید بر نقش متغیرهای سازمانی و روان‌شناختی ...  بیشتر