مطالعات زنان
چالش‌های جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دختر (ارائۀ یک نظریۀ زمینه ای)

سید محمدصادق مهدوی؛ محمدرضا محمدجانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.55206

چکیده
  این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با هدف بررسی فرایند جامعه‌پذیری سیاسی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و اصلی‌ترین کارگزاران‌ این فرایند اجرا شده است. اهمیت فرایند جامعه‌پذیری سیاسی از آن روست که همۀ تفکرات و ‌ایستارهای سیاسی افراد جامعه از خلال همین فرایند شکل می‌گیرند. روش استفاده‌شده، کیفی و از ...  بیشتر