مطالعات زنان
تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان: زمینه‌ها و انگیزه‌ها

سهیلا صادقی فسایی؛ مرضیه ابراهیمی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 171-192

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.55989

چکیده
  در‌حالی‌که خشونت مردان در متن زندگی اجتماعی آن‌ها بررسی می‌شود، خشونت زنان، بدون در نظر گرفتن تأثیر عوامل اجتماعی، به عوامل فردی‌ای چون استرس‌های روانی، پرخاشگری یا عصبانیت‌های زنانه نسبت داده می‌شود. برخلاف این‌گونه تفسیرهای رایج و متعارف، که سعی می‌کند خشونت زنان را در قالب تفاسیر فردی و کلیشه‌ای قرار دهد، در این مقاله، ...  بیشتر