بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای معنوی بر پذیرش ، تحمل هیجانی و صبر در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

روح الله براتیان؛ محمد مهدی شمسایی؛ فاطمه اکبری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 523-544

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.318773.1007961

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف احصاء رنج مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی به منظور طراحی بسته آموزشی مناسب و تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی مبتنی بر رنج، بر تحمل آشفتگی، پذیرش و صبر در آنان صورت گرفت. روش تحقیق، به دو صورت، کیفی که از طریق مصاحبه، نیازهای پژوهشی از والدین و مشاورین استخراج گردید، و روش کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر