مطالعات زنان
عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی

علی شمس؛ حلیمه رزمی؛ محمدحسین شهیر

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 549-566

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.58135

چکیده
  پرورش طیور محلی یکی از فعالیت‌هایی است که زنان در سطح روستاها در آن مشارکت دارند و عوامل متعددی بر سطح مشارکت آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی سنجش عوامل مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در پرورش طیور محلی بود. جامعۀ آماری شامل 22 هزار و 564 خانوار روستایی در شهرستان مراغه بودند که با استفاده از فرمول کوکران 224 ...  بیشتر