نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار تغذیۀ طیور، دانشگاه زنجان

چکیده

پرورش طیور محلی یکی از فعالیت‌هایی است که زنان در سطح روستاها در آن مشارکت دارند و عوامل متعددی بر سطح مشارکت آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی سنجش عوامل مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در پرورش طیور محلی بود. جامعۀ آماری شامل 22 هزار و 564 خانوار روستایی در شهرستان مراغه بودند که با استفاده از فرمول کوکران 224 نفر از زنان روستایی پرورش‌دهندۀ طیور محلی از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته‏ای بود که روایی آن از طریق متخصصان موضوعی تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام مطالعۀ مقدماتی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای شاخص‏های ترکیبی به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد به غیر از زنان، سایر اعضای خانواده نیز در پرورش طیور مشارکت داشتند، ولی مشارکت زنان از بقیه بیشتر بود. زنان به‌طور متوسط حدود 5/77‌درصد در فعالیت‌های پرورش طیور مشارکت داشتند و بیشترین مشارکت آن‌ها در زمینۀ جوجه‏کشی و کمترین آن در زمینۀ لانه‏سازی بود. تحلیل همبستگی نشان داد که مشارکت زنان با متغیرهای سن، تحصیلات زنان، تحصیلات همسر، تعداد اعضای خانوار، تعداد کل طیور و دانش رابطۀ‏ منفی و معنا‏دار ولی با نگرش و سهم زنان از درآمد فروش طیور و محصولات رابطة مثبت و معنا‏داری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

investigating factors related to rural womens’ participation in family poultry activities in Maragheh County

نویسندگان [English]

  • Ali shams 1
  • Halimeh Razmi 2
  • Mohammad- Hossein Shahir 3

1 Assistant Professor, Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Iran

2 MSc. Student of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Iran

3 Associate Professor, Poultry Nutrition, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

    Production of family poultry is one of the activities which women in the villages participate and several factors effect on their participation in these activities. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate factors related to the participation level of rural women in family poultry activities. The Statistical population consisted all rural households in Maragheh County (N=22564) which 224 of them were selected based on Cochran sampling formula and using multi-stage randomized sampling method. The research tool was a researcher-constructed questionnaire whose validity verified by a panel of experts in the related field and to check its reliability. A pretest conducted and Cronbach's Alpha coefficient were higher than 0.7 for different parts of the questionnaire. The results showed that all family members are involved in family poultry activities, but the participation of women was higher than other family members. On average, women participated 77.35 percent in activities and incubator related activity and nesting activities had lower and higher rate of participation, respectively. The participation level of women had a negative meaningful correlation with their age, education, husband's education, households’ numbers, the size of poultry folk and their knowledge but a positive meaningful correlation with their attitudes and women's share of income gaining from poultry and products selling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family poultry
  • Maragheh County
  • participation level
  • rural women
[1] برقی، حمید؛ تقدیسی، احمد؛ تازیکی، رقیه؛ نادرخانی، زلیخا (1392). «بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)»، مجلۀ علمی‌ـ پژوهشی برنامه‏ریزی فضایی، س 3، ش 4، پیاپی 11، ص 155ـ174.
[2] پربار، زهرا؛ مغانی، بهنام؛ حسینی، سیده فاطمه؛ اجتماعی، بابک (1392). «تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‏های افزر و زاخروئیه شهرستان قیرو کارزین فارس)»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، س 6، ش 2، ص 35ـ46.
[3] حیدری، غلامرضا؛ جهان‌نما، فهیمه (1382). «توانایی زنان در بخش کشاوری‌ـ روستایی»، فصل‌نامۀ پژوهش زنان، س1، ش6، ص129ـ164.
[4] خانی، فضیله؛ چوبچیان، شهلا (1391). «مناسبات جنسیتی در فضاهای روستایی و تأثیر آن بر مشارکت زنان (مطالعۀ مقایسه‌ای دهستان مریدان شهرستان لنگرود استان گیلان و دهستان هولی شهرستان پاوه استان کرمانشاه)»، پژوهش‏های روستایی، س 3، ش3، ص135ـ158.
[5] خراشادی‏زاده، مهدیه؛ اسمعیل‏نژاد، مرتضی (1393). «نقش زنان در توسعۀ پایدار روستایی مطالعۀ موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند»، فصل‌نامۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، س8، ش3، ص 7ـ27.
[6] مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن 1390. قابل دستیابی از:
[7] شاطری، مفید؛ روستا، محمدامین (1390). «آموزش زنان روستایی و مشارکت آنان در فعالیت‌های کشاورزی مطالعۀ موردی: دهستان خوسف»، فصل‌نامۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، س5، ش3، ص 61ـ83.
[8] صالحین، شهرزاد (1382). «نحوة صرف وقت زنان روستایی»، پژوهش زنان، س3، ش7، ص 31ـ59.
[9] علی‌بیگی، امیرحسین؛ زرافشانی، کیومرث؛ اولایی، سعیده (1386). «تحلیل جنسیتی فعالیت‌های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه‌هایی برای عاملان توسعۀ روستایی»، مطالعات زنان، س5، ش2، ص 89ـ111.
[10] قنبری، یوسف؛ حجاریان، احمد؛ انصاری، رحیمه؛ کیانی، فاطمه (1391). «شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: شهرستان فریدون‌شهر)»، مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ش 2، ص 71ـ87.
[11] مرکز آمار ایران، گزارش سرشماری کشاورزی 1393. قابل دستیابی از:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_tsokkk_93_v2.pdf
[12] محمدی، مهدی(1382). «توانایی زنان در اقتصاد تولیدی عشایر»، فصل‌نامۀ پژوهش زنان، س 1، ش 6، ص 109ـ128.
[13] Jensen, H. A. & Dolberg, F. (2003). A conceptual framework for using poultry as a tool in poverty alleviation. Livestock Research for Rural Development, 15(5), pp 1-17.‏
[14] Alabi, R.A. Esobhawan, A.O & Aruna, M.B.(2007). Econometric determination of contribution of family poultry to woman,s income in Niger-Delta, Nigeria. Journal Central European Agriculture, 7(4), pp 753-760.
[15] Amos, T.T.(2006). Analysis of backyard poultry production in ondo state, nigerria. International Jornal of Poultry Science 5(3), pp 247-250.
[16] Assan, N. (2014). Gender disparities in livestock production and their implication for livestock productivity in Africa. Scientific Journal of Animal Science, 3(5): pp 126-138.
[17] Conroy, C., Sparks, N., Chandrasekaran, D., Sharma, A., Shindey, D., Singh, L. R., ... & Anitha, K. (2005). Improving Backyard Poultry-keeping: A Case Study from India. Overseas development institute (ODI). Agricultural research & extension network (AgREN).‏
[18] Dadheech, T. & Vyas, R. (2014). Contribution of poultry in poverty eradication and promotion of gender equality in case of south Asia. Global Journal of Multidisciplinary, 3 (7), pp 1-10.
[19] Guèye, E.F. (2003). Gender issues in family poultry production systems in low-income food-deficit countries. American Journal of Alternative Agriculture, 18 (04), pp 185-195.
[20] El-yuguda, A.D., Ngulde, I.S., Abubakar, M.B., & Baba, S.S. (2007). Village chicken health, management and production indices in selected villages of Borno State, Nigeria. Family Poultry, 17(1&2), pp 41-48.
[21] Getu, A. & Birhan, M.(2014). Chicken production systems, performance and associated constraints in North Gondar Zone, Ethiopia. Journal of Fisheries & Livestock Production, 2(2), pp 1-5.
[22] Guèye, E.F.(2009). Gender issues in family poultry production systems in low-income fooddeficit countries. American Journal of Alternative Agriculture , 18(04), pp 185-195.
[23] Gueye, E.F..(2002). Employment and income generation through family poultry in low-income food-deficit countries. World’s Poultry Science Journal, 58(4), pp 541-557.
[24] Guèye, E.F.(2005). Gender aspects in family poultry management systems in developing countries. World’s Poultry Science Journal, 61(1),pp 39-46.
[25] Guèye, E.F..(2002). Family poultry research and development in lowincome food-deficit countries: approaches and prospects. Outlook on Agriculture, 31(1), pp 13–21.
[26] Hamilton-West, C., Rojas, H., Pinto, J., Orozco, J., Hervé-Claude, L.P. & Urcelay, S. (2012). Characterization of backyard poultry production systems and disease risk in the central zone of Chile. Research in Veterinary Science, 93(2012), pp 121–124.
[27] Harilal, R. (2013). Socio economic status of backyard poultry growers in andhra pradesh. Indian Streams Research Journal, 3(7), pp 1-5.
[28] Islam, M. N., Islam, S. M., Salam, A. M., Tapu, A. I., Khan, M. S. I. & Begum, M. R.(2014). Family poultry for poverty alleviation and gender equality promotion in coastal bangladesh: A food and nutritional security study. Journal of Agricultural Science; 6(6), pp 30-34.
[29] Justus, O., Owuor, G., & Omedo B.B. (2013). Management practices and challenges in smallholder indigenous chicken production in Western Kenya. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 114(1), pp 51-58.
[30] Khan, M.M.H., Miah,M.Y., Bhuiyan, M.M., Begum, S., Hussain, M.M. & Khanum, R.(2006). The Status of homestead poultry production in Sylhet Region. International Journal of poultry sciense, 5(11), pp 1092-1095.
[31] Kingori, A.M., Wachira, A.M. & Tuitoek, J.K. (2010). Indigenous chicken production in Kenya: A Review. International Journal of Poultry Science 9(4), pp 309-316.
[32] FAO. (2009). The State of food and agriculture. Livestock in the balance. Available: http://www.fao.org/docrep/012/i0680e/i0680e.pdf
[33] Malik, H.E.E., Elamin, K.M. & Hind A.A.E. (2012). The role of rural women in improving households nutritional status and food security through traditional production system in Sudan. World's Veterinary Journal, 2(4), pp 43-48.
[34] Miller, B.A. (2011). The gender and social dimensions to livestock keeping in south asia: implication for animal health intervetions. Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (GALVmed), DVM 7March 2011, 48pp.
[35] Moges, F., Mellesse, A. & Tadelle D. (2010). Assessment of village chicken production system and evaluation of the productive and reproductive performance of local chicken ecotype in Bure district, North west Ethiopia. African Journal of Agricultural Research 5(13),pp 1739-1748: Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR.
[36] Mohyuddin, A., Chaudhry, H. & Ambreen, M. (2012). Contribution of women in economic activities in rural balochestan: World system analysis at micro level in anthropological perspective. Academic Research International, 3(2), pp 548-556.
[37] Moreki, J. C. & Seabo, D. (2012). Guinea fowl production in botswana. Journal of World's Poultry Research, 2(1), pp 01-04.
[38] Permin, A., Riise, J.C., Kryger, k.n., Assoumane, I. & Schou, T.W.(2006). Lexperiences in using poultry as a tool for poverty allovation at village level-How to enable poor women to hncrease their income. Improving farmyard poultry production in Africa: Interventions and their economic assessment . Proceedings of a final research coordination meeting organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture and held in Vienna, 24–28 May 2004. pp 42-48.
[39] Rahman, S.M.R. (2012). Document of good practices (GP) for family poultry development in swaziland. International Network for Family Poultry Development Réseau International pour le Développement de l'Aviculture Familiale Red Internacional Para El Desarrollo de la Avicultura Familiar. January 2012 . Retrieved from http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/poultry/home.html.
[40] Ranwedz, N.E., Nesamvuni, A.E., & Tylor, G.J.(2002). An Evaluation of family poultry production systems in the Northern region. Department of Agricultural Management at the Technikon Port Elizabeth, George Campus. Port elizabeth january 2002.
[41] Riasat, A., Zafar, M. I., Khan, I. A., Amir, R.M. & Riasat, G. (2014). Rural development through women participation in livestock care and management in district Faisalabad. Journal Global Innovation in Agricultural and Social sciences, 2(1), pp 31-34.
[42] Sarkar, K. & Golam, M. (2009). A Move from subsistence to semi commercial family poultry farming with local chickens: Efective strategies for family poultry in Bangladesh. World's Poultry Science Journal, 65(2),pp 251-259.
[43] Sayda A.M., A.(2012). Family poultry as a tool in alleviating enviromental hazards in settled areas of transhumant families in Gezira Scheme Sudan. Asian journal of Rural Development, 2(1), pp 1-12.
[44] Sharma, R.K.(2007). Role and relevance of rural family poultry in developing countries with special reference to India. Family Poultry, 17(1&2),pp 35-40.
[45] Sonaiya, E.B. (2007). Family poultry, food security and the impact of HPAI. World’s Poultry Science Journal, 63)1 (, pp 132-138.
[46] Sultana, R., Nahar, N., Rimi, NA., Azad, S., Islam, MS., Gurley, ES., Luby, SP.(2012). Backyard poultry raising in Bangladesh: A Valued resource for the villagers and a setting for zoonotic transmission of avian influenza. A qualitative study. Rural and Remote Health, 12 (1927):(Online) 2012; Available: http://www.rrh.org.au
[47] www. Fao.org/economic/esa.
[48] Zaman, G., Goswami, R.N., Aziz, A., Nahardeka, N., Roy, T.C. & Mahanta, J.D.(2005). Farming system of Nageswari ducks in North-Eastern India (Assam). World’s Poultry Science Journal, 61(4), pp 687-693.