جامعه شناسی
روایت زنان متأهل شهر کرمانشاه از تداوم زندگی زناشویی

احمد غیاثوند؛ سیده سارا اسدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 193-221

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.274140.1007574

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیستة زندگی مشترک زنان ساکن شهر کرمانشاه است که حداقل یک دهه از زندگی مشترک آن‏ها گذشته و تمایلی به جدایی ندارند. روش پژوهش تحلیل روایت و شیوة نمونه‏گیری هدفمند است و در‌نهایت با 20 نفر مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از تجربة تداوم زندگی در قالب پنج مرحله نشان می‏دهد که خانواده‏ها با علاقة بیشتر و حتی ...  بیشتر