نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیستة زندگی مشترک زنان ساکن شهر کرمانشاه است که حداقل یک دهه از زندگی مشترک آن‏ها گذشته و تمایلی به جدایی ندارند. روش پژوهش تحلیل روایت و شیوة نمونه‏گیری هدفمند است و در‌نهایت با 20 نفر مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از تجربة تداوم زندگی در قالب پنج مرحله نشان می‏دهد که خانواده‏ها با علاقة بیشتر و حتی عجولانه‌تر به ازدواج دخترانشان می‏نگرند. این اضطرار در خانواده‏های گسترده از کارکردهای اصلی خانواده ریشه می‏گیرد. در مرحلة دوم، دختران با ازدواج‌کردن زیست مشترک زیر یک سقف را در خانوادة شوهر همراه با اختلاف‏ها و چالش‏های مختلف تجربه می‏کنند که به نوبة خود اجتماعی‌شدن و انطباق‌پذیری در نقش و جایگاه جدید را به همراه دارد. در مرحلة سوم، بعد از اوج تضاد و جدال، به‏تدریج سازگاری و پذیرش همدیگر شروع می‏شود تا با جدا‌شدن از خانوادة پدر‌شوهر و مستقل‌شدن به معنای زندگی مشترک دست یابند. در مراحل بعدی، به‏تدریج در پناه پیدایی علاقة مشترک، دلبستگی‏های بیشتر و مهارت‌افزایی زیست مشترک، در زندگی احساس آرامش می‌کنند. بر این اساس، چنانچه رویدادهای مختلف ثبات زندگی زناشویی زنان مطالعه‌شده را در قالب روایتی با دو تاروپود تعهد بیرونی خانواده‏ها و تعهد درونی زوجین در نظر بگیریم، می‏توان تأثیر نظارت خانواده‏ها را در قالب حمایت عینی و الزام ذهنی و در سطح تجریدی دیگر، تعهد درونی زوجین در زندگی زناشویی را در قالب دو مفهوم تاب‏آوری ذهنی و تقلای عینی برای شروع، ساختن، حفظ و دوام آوردن در زندگی زناشویی مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The narrative of marital stability among married women in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghiasvand 1
  • sara asadi 2

1

2 Masters of Demography

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the marital life experiences of women in Kermanshah. These women are the ones who have spent at least a decade of their married life together and are unwilling to divorce. The research method was narrative analysis and purposeful sampling was used. Finally, 20 women were interviewed. Qualitative analysis (themes) The story of women's marital stability experience can be narrated in five situations: First position: family's desire to get married: This situation involves two sub-categories: the preference for family experience and interest over the girl's interest in marriage. stage two: Couples living under one roof: This includes events and conflicts that include: feelings of childlessness for mothers, sexual needs, conflict until divorce.Stage Three: Impact on Couples' Adaptation: After the height of conflict, couples gradually adapt. It has a great impact on separation from the paternal family and independence. Stage Four: Begin Honeymoon Living: Couples' attention to shared desire gives them a sense of calm. Women also experience some form of marital stability after having children. Stage Five: Satisfying Marital Life: At this point, women have had enough experiences to continue living. They have also learned to manage relationships within and outside the family. Thus, the stability of marital life can be narrated in the form of external family supervision and couples' internal commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Marital Life Stability
  • Women's Life Experiences
  • Narrative Analysis
  • Kermanshah City
[۱] ترابی، فاطمه؛ عسکری ندوشن، عباس؛ علی‌مندگاری (1396). «تحولات ازدواج و خانواده در ایران»، تهیه‌کننده عباسی شوازی، محمد‌جلال، گزارش پژوهشی: وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسة مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، ص50ـ70.
[۲] تولان، مایکل (1383). درآمدی بر روایت، ترجمة  ابوالفضل حریری، تهران: فارابی.
[3] حریری، نجلا (1385). اصول و روش‏های پژوهش کیفی، دانشگاه آزاد اسلامی، انتشارات واحد علوم و تحقیقات.
[4] خجسته‌مهر، رضا؛ محمدی، رزگار (1395). «تجربة خوشبختی در ازدواج‏های پایدار: یک مطالعة کیفی»، دورة 3، ش 2، ص 59ـ70.
[5] جهانی دولت‌آباد، اسماعیل (1396). «تبیین نظری تعارضات زناشویی با رویکرد پارادایمی»، مجلۀ خانواده‌‌پژوهی، ش 49، ص 109ـ130.
[6] شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا (1386). نظریه‏های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چ 13.
[7] غیاثوند، احمد (1396). طرح پژوهشی: «پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های زنان در شهر تهران»، کارفرما: ادارة بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
[8] ـــــــــــ (1397). «وضعیت طلاق در ایران چقدر نگران‌کننده است؟» مجموعه مقالات سومین همایش ملی آسیب‏های اجتماعی ایران، انجمن جامعه‌شناسی.
[9] غیاثوند، احمد؛ عرب‌خراسانی، سمیه (1396). «تجربة مادرانه از جدایی»، مجلة مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، س15، ش 4، ص 7ـ38.
[10] فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
[11] کارنو، گای (1396). عاشقی یعنی جدایی، ترجمة ناهید سپهر‌پور، چ 2، تهران: نشر بنیاد فرهنگ زندگی.
[12] کرسول، جان‌دبلیو (1395). پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمةحسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار.
[13] کوزر، لوئیس (1395) زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، چ 5، تهران: علمی.
[14] گلسر، ویلیام (1396). تئوری انتخاب، ترجمة علی صاحبدلی، تهران: سایة سخن.
[15] محزون، علی‌اکبر (1395). تولید آمارهای ثبتی جمعیتی و روند افزایشی کیفیت و پوشش ثبت وقایع حیاتی در سازمان ثبت احوال، مجموعه مقالات همایش دولت و ملت.
[16] محمدپور، احمد (1382). روش تحقیق کیفی (ضد روش 1)، چ 2، تهران: جامعه‏شناسان.
[17] موسوی، سیده فاطمه (1393). نقش متغیرهای زمینه‏ای در تهدیدِ ثبات ازدواجِ زنان و مردان متأهل شهر قزوین، فصل‌نامة فرهنگی‌ـ تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی‌ـ دفاعی زنان و خانوادة سابق) س 9، ش 29، ص 113ـ159.
[18] نظری، علی‌محمد؛ صاحبدل، حسین؛ اسدی، مسعود (1389). «بررسی ارتباط بین سبک‏های دلبستگی و میزان بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل»، مجلة مطالعات خانواده، ش 8، ص 117ـ128.
[19] Arab Khorasani, Somayeh & Ghiasvand, Ahmad (2017). “Women’s Decision to Divorce in Light of Failure in Marital Status and Dignity”, Journal of Divorce & Remarriage,Vol, 58, 486-500.
[20] Abbott, porter (2002). “The Cambridge lntroduction to Narrative”, Cambridge University Press: Cambridge Introductions to Literature, PP 112-1
[21] Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W.(2014). “Emotion regulation predicts maritalsatisfaction: More than a wives’ tale”, Emotion,14, 130-145
[22] Brown.S.L.,Sanchez.L.A., Nock. S. L & 3WrightJ.D. (2006). “Links betweenpremarital cohabitation and subsequent marital quality”, stability and divorce.
[23] Bruner, J, (1987). “Life as Narrative”, Social Research, 54 (1), PP 11-32.
[24] Carroll JS, Willoughby B, Badger S, Nelson LJ, McNamara Barry C, Madsen SD. (2007) So Close, Yet So Far Away: The Impact of Varying MaritaHorizons on Emerging Adulthood. J Adolescen Res.22 (3): 21947.
[25] Czarniawska, B.(2004). Narratives in social science research, Thousand Oaks, cA: Sage.
[26] Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict: constructive and destructive process: new haven, ct: yale university press.
[27] Kang, T. and Jaswal, S.(2009). “Marital Stability as a Correlate of Parenting”, Studies on Home and Community Science, 3(1), PP 39-42.
[28] Driver, J. L., & Gottman, J. M. (2014). “Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among newlywed couples”, Family Process, 43, PP 301-314.
[29] Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. R. (2007). “Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends”, Journal of Marriage and Family, 69, PP 275-292.
[30] Fowers, B. J. Montel, k,H, & olson, D. H. (1996). “Predicting Marital success for premarital couple Types Based on Prepare”, Journal of Marital & Family Therapy, 22(1), PP 103-119.
[31] Gilliam, A.(2004). The efficacy of William Glasser reality/ choice theory with domestic violence perperators of A treatment outcome study. Unpublished doctoral dissertation: walden universitv.
[32] Glasser, w. (2000). Counselig wiith choice theory a new reality therapy: New York, Handbook of overcoming Fears of Intimacy and commitment: 50-53.
[33] Gottman, J. M. (2013). Marital interaction: Experimental investigations: Elsevier.
[34] Goodman, A. and Greaves, E. (2010). Cohabitation, Marriage & relationship stability Institute for Fiscal studies.
[35] Hall SS. (2006). “Marital Meaning: Exploring Young Adults’ Belief Systems About Marriage”, Famil Issue; 27(10):1437-58.
[36] Guba, E. G., and Y. S. Lincoln (1982). “Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic Inquiry”, Educational Communication and Technology Journal 30 (4), 233-252.
[37] Heaton, T.B. (2002). “Factors contributing to Increasing marital stability in the united states”, Journal of family issues, 23(3), 392-409.
[38] Lenski, G. (1966). Power and privilege: A theory of social stratification;new York: McGraw-Hill.
[39] Mercado,j.,comeron, E.& Dimkpa, D. I.(2012). “Factors Influencing Marital stability. Mediterranean”, Journal of family issues, 23(3), 392-409.
[40] Nimtz, Mark A. (2011). “Satisfaction And Contributing Factors In Satisfying LongTerm Marriage: A Phenomenological Study”, Unpublished doctoral dissertation, Liberty University Publication, First Printed, PP 291-308,
[41] McCray, M. L. (2015). Infidelity, trust, commitment, and marital satisfaction among military wives during husbands' deployment, A doctoral dissertation in psychology, University of Walden.
[42] Shirisia, L. (2014). Strong Marriages in the African American Community: HowReligion Contributes to a Healthier Marriage. Master Dissertation In Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.