مطالعات زنان
تفکیک جنسیتی شغلی در میان کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی اهواز

مریم مختاری؛ عبدالله فاضلی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58662

چکیده
  امروزه، پدیدة تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری حساسیت فزاینده‏ای یافته است. بر این اساس، واکاوی دلایل بروز چنین پدیده‌ای اهمیت اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدۀ تفکیک جنسیتی شغلی با تأکید بر نقش ارزش‌های شغلی در بروز چنین پدیده‏ای انجام گرفته است. این پژوهش با روش پیمایشی و در زمستان 1393 انجام شده است. جامعۀ آماری شامل 72 نفر ...  بیشتر