نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

2 استاد مدعو دانشگاه پیام نور خوزستان و کارمند نهاد کتابخانه‏ های عمومی استان خوزستان

چکیده

امروزه، پدیدة تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری حساسیت فزاینده‏ای یافته است. بر این اساس، واکاوی دلایل بروز چنین پدیده‌ای اهمیت اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدۀ تفکیک جنسیتی شغلی با تأکید بر نقش ارزش‌های شغلی در بروز چنین پدیده‏ای انجام گرفته است. این پژوهش با روش پیمایشی و در زمستان 1393 انجام شده است. جامعۀ آماری شامل 72 نفر از کارکنان کتاب‌خانه‏های عمومی شهرستان اهواز و نیروهای ستادی ادارۀ کل کتاب‌خانه‌های عمومی خوزستان هستند که پرسش‌نامۀ پژوهش به شکل سرشماری بین همۀ آنان توزیع شد. نتایج نشان داد که میزان اهمیت ارزش‌های شغلی در دو بعد ارزش‌های بیرونی و درونی، بین زنان و مردان یکسان است، ولی تفاوت ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های توازن کار/ زندگی بین زنان و مردان به‌طور آماری معنادار است. بدین صورت که ارزش‌های اجتماعی و توازن کار/ زندگی نزد زنان اهمیت بیشتری در مقایسه با مردان دارد. در کل، نتایج تأیید‌کنندۀ دیدگاه‌های نظری به شکل کاملی نبود و نیاز به بازنگری در این دیدگاه‌ها را آشکار کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Occupational gender segregation among employees of Ahwaz Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Abdolah Fazeli 2

1 Assistant Professor of Sociology, University of Yasuj, Iran

2 Lecturer of PNU of Khuzestan Province and Employee of Public Library Foundation of Khuzestan, Iran

چکیده [English]

Today gender segregation in the workplace is increasingly sensitive. Thus analysis of the reasons behind such phenomenon is of fundamental importance. The aim of this study is to investigate the Occupational Gender Segregation among Ahwaz Public Libraries Foundation employees with emphasis on the role of work values. The method of this research is survey and data were collected by questionnaire in 1393. Population consists of 72 employees of Ahwaz Public Libraries Foundation. This research has been conducted using consensus method. Results showed a significant difference of four dimensions of work values, namely, work/life-balance values, social work values, intrinsic work values and extrinsic work values between men and women. In other words, women have higher work/life-balance values and social work values whereas men have higher intrinsic and extrinsic work values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational gender segregation
  • public library foundation of Ahwaz
  • work values
[1] بلالی، اسماعیل؛ سیاح، مونس؛ محبی، سیده فاطمه (1394). «ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان»، فصل‌نامۀ زن در توسعه و سیاست، س 13، ش3، ص399ـ424.
[3] صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران (1376). «نظرسنجی از مردم تهران دربارۀ ارزش‌های شغلی».
[4] هرندی فاطمه؛ فلاح محسن؛ خانی، زهره (1385). «بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران (با استفاده از نماگرهای کار شایسته)»، فصل‌نامۀ برنامه و بودجه، س ۱۱ ش ۵، ص77ـ99.
[5] یزدی، منور؛ حسینیان، سیمین (1384). «مقایسۀ ارزش‌های شغلی زنان و مردان تحصیل‌کردۀ دانشگاهی قبل از ورود به بازار کار»، اندیشه‌های نوین تربیتی، س اول، ش اول، ص51ـ61.
[6] Becker, Gary S. ( 1975).» Human Capital«.2nd Edition. New York: Columbia University Press.
[7] Busch, Anne (2011). »Determinants of Occupational Gender Segregation: Work Values and Gender (A)Typical Occupational Preferences of Adolescents«. DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities To Inequalities. Working Paper.
[8] Cartmill , Randi S. (1999). »Occupational Sex Segregation in Global Perspective: Comparative Analyses of Developed and Developing Nations«. Center for Demography and Ecology University of Wisconsin-Madison. CDE ,Working Paper No. 99-12.
[9] Dervis, K (2005).» Gender Equality«. New York: United Nations Development Program.
[10] Lips, Hilary Lawson, Katie (2009).» Work Values, Gender, and Expectations About Work Commitment and Pay: Laying the Groundwork for the Motherhood Penalty?«, Sex Roles. V 61,N 9-10, pp 667-676.
[11] Lulu Nie, M.S. et al (2014). »Gender, Family, Socioeconomic Status, and Work Values in China«, American International Journal of Social Science. Vol. 3, No. 2.pp 53-65.
[12] Lueptow, Lloyd B. 1980.»Social Change and Sex-Role Change in Adolescent Orientations Toward Life, Work, and Achievement: 1964-1975«, Social Psychology Quarterly
43: pp 48-59.
[13] Rosenberg, Morris. 1957. Occupations and Values. New York: Arno Press.
[14] Steyn, C & Kotze, H (2004). »WORK VALUE CHANGE IN SOUTH AFRICA BETWEEN 1995 AND 2001: RACE, GENDER AND OCCUPATIONS COMPARED«, South African Journal of Labour Relations.N 3449.
[15]Wharton , Amy S. (2005).The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research. Landon. Blackwell.
[16]Wijk, Katarina (2011). »Work Values among Swedish Male and Female Students University of Gävle«, Office for Education and Research University of Gävle , Research Report Series. N 1.