شناسایی عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان خرقان غربی‌ـ شهرستان آوج)

حسن قاسملو؛ حسین کریم زاده؛ مریم محمد بیگی سلخوری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 381-406

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.304172.1007845

چکیده
  دستیابی به توسعة پایدار روستایی بدون مشارکت هدفمند گروه‏های مختلف مردم، از جمله زنان، امکان‌پذیر نیست. ولی در حاشیه‏ قرار گرفتن زنان در جامعه و استفاده نکردن آن‌ها از امکانات و فرصت‏ها نسبت به مردان، سبب تشدید احساس ناامنی آن‌ها در جامعه می‏شود. فراهم‌کردن زمینه‏های احساس امنیت زنان روستایی در جهت بهبود کیفیت فعالیت اجتماعی ...  بیشتر