ارتباطات
زنان و کنش‌گری در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: صفحۀ فیس‌بوکی «آزادی یواشکی زنان»)

حامد طالبیان؛ سارا طالبیان

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 205-222

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2017.62354

چکیده
  «آزادی یواشکی زنان» نام یکی از صفحات مشهور فیس‌بوک به زبان فارسی است که خواستار اعتراض به حجاب اجباری و تظاهرات برای آزادی پوشش زنان در ایران است. اساس ایجاد این صفحه و فعالیت‌های آن به‌منزلۀ «جنبشی اجتماعی» توصیف شده است و بعضی از رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند این صفحه یک جنبش اجتماعی موفق برای زنان ایرانی است و سکویی ...  بیشتر