علوم سیاسی
رابطۀ سواد رسانه‌ای و آگاهی سیاسی زنان تهرانی

زهرا زمانی؛ حسن ملائکه؛ منصور حقیقتیان

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 587-607

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341491.1008194

چکیده
  با توجه به پیچیده‌شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در توسعۀ انسانی و مشارکت‌های سیاسی-اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطۀ سواد رسانه‌ای بر مؤلفه‌های آگاهی سیاسی ...  بیشتر