نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیارجامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در توسعه انسانی و مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی جامعه ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطه سواد رسانه‌ای بر مؤلفه‌های آگاهی سیاسی زنان تهرانی شامل رویدادها، الگوها، سازمان‌ها و احزاب، شخصیت‌ها، خواسته‌ها، نیازها و حقوق زنان، کارکردهای نظام و تحلیل‌های سیاسی می‌پردازد. روش پژوهش، پیمایشی و اسنادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تهرانی بالای 20 سال به تعداد4369551 نفر و حجم نمونه 384 نفر بود. پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، توزیع و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات انجام شده متمایز می‌سازد، برگزیدن سه نوع رسانه دیجتیال (وب‌سایت‌ها، وب‌پورتال‌ها و شبکه‌های اجتماعی) و نیز نمونه-گیری از میان جامعه شهری، بدون توجه به پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است. نتایج نشان می‌دهد، رابطه آماری معنادار (مستقیم) میان سواد رسانه‌ای دیجیتال و آگاهی سیاسی زنان تهرانی به ویژه در شاخص شناخت و درک آنان از مفاهیم سیاسی، الگوها و مکاتب سیاسی روز وجود دارد. این در حالی است که افزایش آگاهی سیاسی زنان می‌تواند تعاملات سیاسی آن‌ها را تسهیل کرده و در صورت استمرارِ مشارکت، بستر شکل‌گیری گفتمان‌های متعدد و جدیدی را در جامعه فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Media Literacy and Political Awareness of Tehran Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Zamani 1
  • Hasan Malaekeh 2
  • mansour haghighatian 3

1 PhD Student in Political Sociology, Faculty of Humanities, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Humanities, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Sociology, Faculty of Humanities, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Information resources and political awareness of society, of which women make up half, play an important role in human development and socio-political participation. To identify the relationship between new communication tools and political awareness of Tehran women. This study examines the relationship between media literacy and Tehran women's political awareness components, including events, patterns, organizations, and party personalities. Women's wants, needs and rights, system functions, and political analysis.

The research method was the survey and documentary and the statistical population included all Tehran women over 20 years old with 4369551 people and the sample size was 384 people. Questionnaires were distributed by random cluster sampling and data were analyzed using SPSS. The selection of websites, web portals, and social networks as digital media in this study and the selection of a sample community from the urban community, regardless of women’s economic and social status. The results show that there is a statistically significant (direct) relationship between digital media literacy and political awareness of Tehran women, especially in the index of their knowledge and understanding of political concepts, patterns, and political schools of the day. At the same time, increasing women's political awareness can facilitate their political interactions and, if participation continues, provide a platform for the formation of numerous new discourses in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Media
  • Media Literacy
  • Political Awareness
  • Tehran Women