نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

با توجه به پیچیده‌شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در توسعۀ انسانی و مشارکت‌های سیاسی-اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطۀ سواد رسانه‌ای بر مؤلفه‌های آگاهی سیاسی زنان تهرانی شامل رویدادها، الگوها، سازمان‌ها و احزاب، شخصیت‌ها، خواسته‌ها، نیازها و حقوق زنان، کارکردهای نظام و تحلیل‌های سیاسی می‌پردازد.
روش پژوهش، پیمایشی و اسنادی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان تهرانی بالای 20 سال به تعداد 4,369,551 نفر و حجم نمونه 384 نفر بود. پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، توزیع و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات انجام‌شده متمایز می‌سازد، برگزیدن سه نوع رسانۀ دیجیتال (وب‌سایت‌ها، وب‌پورتال‌ها و شبکه‌های اجتماعی) و نیز نمونه‌گیری از میان جامعۀ شهری، بدون توجه به پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است.
نتایج نشان می‌دهد رابطۀ آماری معنادار (مستقیم) میان سواد رسانه‌ای دیجیتال و آگاهی سیاسی زنان تهرانی به‌ویژه در شاخص شناخت و درک آنان از مفاهیم سیاسی، الگوها و مکاتب سیاسی روز وجود دارد. این در حالی است که افزایش آگاهی سیاسی زنان می‌تواند تعاملات سیاسی آن‌ها را تسهیل کند و در صورت استمرار مشارکت، بستر شکل‌گیری گفتمان‌های متعدد و جدیدی را در جامعه فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Media Literacy and Political Awareness of Tehran Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Zamani 1
  • Hasan Malaekeh 2
  • mansour haghighatian 3

1 Department of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza, Isfahan, Iran

2 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza, Isfahan, Iran

3 Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Dehaghan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Comprehensive development has required increasing human capital and the maximum participation of different layers of society, especially women, who are about half of the population. To achieve this development model, we must know the process, nature, structure, and performance of the political-social system and be aware of the conditions and situation of the global communication networks and intelligent management of development programs. Since digital media provides the necessary conditions for the active presence of women in both private and public realms, it is a suitable tool for gaining awareness, provided that people know the skills to use it. These skills are called media literacy which is the ability to understand, evaluate and use media. This study examines the relationship between media literacy and political awareness components of Tehran women. The questionnaire of this research to investigate political awareness includes these indicators: important political events and developments of today, political literature (political terms and concepts), familiarity with national and transnational political groups, organizations, and factions, their rules, principles, and goals, recognition of prominent personalities, opinionated, influential, or having significant political and administrative positions), political patterns (set of principles, concepts, ideologies, and overt or hidden political tendencies in policies and their implementation), and political analyzes. Moreover, to better achieve the objectives and independent variable of this research, the media literacy component, including digital competence, digital usage, and digital transfer, has been considered.
The research method was the survey and documentary. The statistical population included all Tehran women over 20 years old. The sample community was selected from the urban community, regardless of women's economic and social status. The number of women in Tehran was 4369551, and the sample size was 384. Questionnaires were distributed by random cluster sampling. Data were analyzed using SPSS by the Correlation coefficient, standard regression model, t-test, variance analysis of variables, and demographic statistics (marital, age, education, employment). The websites, web portals, and social networks were samples of digital media in this study. The study of the relationship between media and political awareness in previous research is mainly based on measuring people's practical behaviors and participation. Internal research focuses on studying the dimensions of political awareness based on individual or social characteristics of different layers of society, and research in other countries focuses on the use of political awareness in the field of public services. This research aims to identify the relationship between media literacy and political awareness of Tehrani women to expand women's activities in the public and developmental sphere of the country. The main question is, what effects media literacy skills of Tehrani women have on increasing their political awareness? The results show a significant (direct) relationship between digital media literacy and political awareness of Tehran women, especially in their knowledge and understanding of political concepts, patterns, and political schools of the day. At the same time, increasing women's political awareness can facilitate their political interactions and, if participation continues, provide a platform for the information of numerous new discourses in society. The demographic findings of this research based on the level of education, age, marriage, and employment show that Tehrani women, despite being more present in the community compared to previous years, do not have the development of skills appropriate for communication and information technologies. Furthermore, having media literacy skills regardless of age, employment and marital status of Tehrani women has a positive effect on achieving their political awareness of the duties and functions of agents and officials of the political system.
The results indicate that there is a direct relationship between the level of education of women and the acquisition of media literacy skills, so the higher the level of education of people, the greater their familiarity and mastery of media literacy skills. Of course, it should be noted that women’s mental beliefs about the existence of male socio-political structures, legal inequalities, and even providing for the family's livelihood needs and activities in businesses outside the public domain of society, reduce the sufficient opportunity for the necessary motivation for the development of these skills. Considering the direct relationship between media literacy and political awareness, it can be said that women's political awareness has not significantly increased compared to the time and advanced information tools. It appears that spreading education on media literacy as a means of preventing the occurrence of irrational behavior in digital media, and improvements in political-social interactions among women through the education system of the country, are among solutions that should be considered for implementation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Media
  • Media Literacy
  • Political Awareness
  • Tehran Women
Abdo-Katsipis, C. B. (2017). Women, political participation, and the Arab spring: political awareness and participation in democratizing Tunisia. Journal of Women, Politics & Policy, 38(4), 413-429. https://doi.org/10.1080/1554477X.2016.1268870
AlSalem, F. (2015). Digital media and women's political participation in Kuwait, University graduate school faculty partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in the media school, Indiana University.
Basirian Jahormi, H., Sedaghat, N., & Sufi, M. R. (2010). An Introduction to Media Literacy and Critical Thinking, Media, 17(4), 33-50. (In Persian)
Berinski, A. J., & Kinder, D. R. (2006). Making Sense of Issues Through Media Frames: Understanding the Kosovo crisis. Journal of Politics, 68(3), 640-656.
Buckingham, D. (2010). Media education, learning, media literacy, and contemporary culture, Translated by H. Sarafraz, Tehran Issueslisher of Imam Sadegh University.
Castells, M. (201). Information Age: Economy, Society, and Culture: The Emergence of Networked Society. Vol. 1., Translated by A. Aligholian & A. Khakbaz, Tehran: Tarhe No. (In Persian)
Galston, W. A. (2004). Civic education and political participation. Journal of Science and Politics, 37(2), 263-266.
Granmayepour, A., & Nemati, F. (2014). Investigation of the role of blogs in the formation of social-political awareness of communication master's students, Culture-Communication Studies, 15(60), 35-76. (In Persian)
Goren, P. (2012). Political Values and Political Awareness. Journal of Critical Review, 24(4), 505-525.
Habermas, J. (2001). The theory of communicative action. Translated by K., Poladi. Tehran: Iran Newspaper Publishing Institute. (In Persian)
Herman, B. (2007). Moral Literacy, London: Harvard University Press.
Kavada, A. (2011). The Role of the Internet in Current Global Activism. In Communication and Society from the Twentieth to the Twenty-first Century (4th Ed.). Papathanassopoulos, S. (ed.). Athens Kastaniwtis.
Kenski, K., & Stroud, N. J. (2006). Connections between Internet use and political efficacy, knowledge, and participation. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 50(2),173-192.
Kim, J., Wyatt, R. O., & Katz, E. (1999). News: Talk, opinion, participation: The part played by the conversation in deliberative democracy. Journal of Political Communication, 16, 361-385.
Lange, D. (2006). Politik oder politikbewusstsein, In A. Bsand (Ed.), Journal of Politische Bildung Reloaded. Perspektiven und Impulse für die Zukunft. 1-42.
Matani, M. (2017). Investigation and analysis of the place of media literacy in urban management and planning (a case study of Mazandaran province). A New Perspective in Human Geography, 11(1), 217-241. (In Persian)
Mehdizadeh, S. M. (2009). Media theories: popular ideas and critical perspectives. Tehran: Hamshahri publishing house. (In Persian)
Moeller, S., Joseph, A., Lau, J., & Carbo, T. (2011). Towards media and information literacy indicators, Paris: UNESCO.
Montazar Qaem, M., & Shaaban Kasehger, M. (2014). Critical media literacy and women's cyber activity in Iran. Iranian Association for Cultural and Communication Studies, 11(40), 177-208. (In Persian)
Nasiri, B., & Aghili, S.V. (2011). Investigation of media literacy education in Canada and Japan, Educational Innovations, 11(41), 137-158. (In Persian)
Novianti, D., & Fatonah, S. (2020). Social media literacy for housewives in Kanoman Maguwoharjo Village, Sleman, Yogyakarta. Journal of Political and Social Science, 1(1), 83-92.
Patterson, A. N., Howard, A., & Kinloch, V. (2016). Black Feminism and Critical Media Literacy: Moving from the Margin to the Center. Journal of Meridians, 5(1), 40–64.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Renewal of American Community, New York: Simon and Schuster.
Potter, W. J. (2008). Media Literacy (4th Ed.). Sage Publications.
Rafat Jah, M., & Rahimi, F. (2014). Comparative study of factors of women's political passivity in comparison with men. Women, 6(4), 73-92. (In Persian)
Shah, D. V., Mcleod, J. M., & Yoon, S. (2001). Communication contact and community: an exploration of print broadcast and internet influences. Communication Research, 28(4), 464-506.
Silverblatt, A. (2013). Approaches to media literacy. Translated by A. Yazdian. Qom: Sada and Vasima Islamic Research Center. (In Persian)
Towhidi Asl, M. (2012). Investigating the level of digital literacy and its effect on women’s willingness to use e-government services (a case study of residents of District 14 of Tehran Municipality). Masters Thesis. Islamic Azad university. (In Persian)
Waghef, M., & Rahmanzadeh, S. A. (2017). Investigation of the relationship between the use of national media news and the level of political awareness of women (case study: women aged 20 to 65 years old in the 2nd district of Tehran), Iran’s Social Development Studies, 10(2) 73-87. (In Persian)
 Zaller, J. (1999). A theory of media politics; how the interests of politicians, journalists, and citizens shape the news. University of Chicago Press.