جامعه شناسی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر همسرآزاری با تأکید بر نقش نظام مردسالاری در خانواده

منیژه نویدنیا؛ ابراهیم شاملو

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 131-147

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.238552.1007244

چکیده
  یکی از آسیب‌های اجتماعی که جامعه را تهدید می‏کند همسرآزاری است که خود را به اشکال مختلف در نهاد خانواده نشان می‏دهد. مقالة حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی مؤثر بر همسرآزاری در سال 1395 نگاشته شده است. رابطۀ مذکور، با اتخاذ رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه مطالعه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل ...  بیشتر