توسعه روستایی
نقش هویت، کلیشه‌های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

مسعود یزدان‌پناه؛ کژال خدری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 603-619

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2019.262499.1007461

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در مناطق روستایی شهرستان لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعة هدف این مطالعه شامل زنان روستایی فعال 15 تا 64 سال شهرستان لیکک است که براساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونة 300 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر