واکاوی نگرش‌ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن (مطالعه موردی : زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان کاشان)

زهرا صادقی آرانی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ مهدیه مصلحی وادقانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 513-538

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.285262.1007679

چکیده
  به‌رغم این واقعیت که پول در زندگی انسان‌ها نقشی مهم ایفا می‌کند و بر نگرش‌ها و رفتار آن‌ها تأثیر می‌گذارد، تحقیقات تجربی اندکی به منظور بررسی عواملی مؤثر بر این نگرش‌ها صورت گرفته و روان‌شناسی پول و باورهای افراد نسبت به پول و سبک‌های رفتاری آن‌ها یکی از حوزه‌های مغفول علم روان‌شناسی و ارتباطات است. از سویی دیگر، با توجه به ...  بیشتر