تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان متأهل شهرستان تنکابن

حدیثه رمضانی فر؛ علیرضا کلدی؛ بهرام قدیمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 167-191

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.316823.1007940

چکیده
  نارضایتی از زندگی زناشویی، کاهش صمیمیت و فاصله‌گیری عاطفی زوجین به طلاق عاطفی منجر می‌شود. این مسئله یکی از آسیب‌های خانوادگی جامعة حاضر است که خانواده‌ها به گونه‌ای مختلف با آن درگیر بوده و درک و تفسیر متفاوتی از آن دارند. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی و راهبردهای مواجه با آن به روش نظریة مبنایی در میان زنان ...  بیشتر