برساخت زیبایی بدن زنانه (مطالعۀ موردی: زنان شهر رشت)

فاطمه وظیفه شناس؛ محمدمهدی رحمتی؛ هدی حلاج زاده

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 173-193

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.291844.1007741

چکیده
  این پژوهش تلاش دارد «زیبایی بدن زنانه» را به‌منزلة یک نظم گفتمانی توصیف کند و به تفسیر گفتمان‏های حاضر در این عرصه و همچنین سازوکارهای هژمونیک بازنمایی سوژة زن درون هر گفتمان بپردازد. در این راستا، با رویکردی کیفی و در چارچوب روش تحلیل گفتمان، به بسط تحلیلی گفتمان‏های زیبایی بدن زنانه پرداخته شد. داده‏های پژوهش با بهره‏گیری ...  بیشتر