مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه ‏های روان‌شناختی و فعال‌سازی رفتاری بر امید در دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان

زهره قدرتی اصفهانی؛ اعظم مرادی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 293-312

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.296246.1007783

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسة اثربخشی آموزش سرمایه‏های روان‌شناختی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر امید دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397ـ1398 بود. طرح پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. برای اندازه‌گیری امید از پرسش‌نامة امید اشنایدر و همکاران (1991) استفاده شد. ...  بیشتر