مطالعۀ تجربۀ اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آن

زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 485-507

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.300515.1007818

چکیده
  ازخودبیگانگی محصول دنیای مدرن است که بر اثر تغییر در شیوة تقسیم کار، فرایند تولید و سلب مالکیت در جهان شروع به گسترش کرد که نتیجة آن چند‌پارگی روابط فرد با خود و جهان پیرامون و از بین رفتن اصالت انسانی است و در این بین زنان متأثر از سیاست‏های نابرابری و تبعیض جنسیتی، محرومیت‏های ناشی از سلب مالکیت و نگاه ابزاری و شیءوارگی در رسانه ...  بیشتر