بررسی تجربه‌زیستۀ مادران جایگزین از اجاره‌دادن رحم (مطالعۀ موردی: مادران جایگزین شهر تهران)

نسترن دادخواه؛ اصغر عسگری خانقاه؛ علی باصری؛ فریبا میراسکندری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 557-578

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.305938.1007858

چکیده
  رحم اجاره‎ای در حال تبدیل‌شدن به یکی از راهکارهای مهم‎ موجود جهت مقابله با ناباروری در زوج‎های نابارور است. هدف محققان در این تحقیق تشریح تجربه‌زیستة زنان اجاره‎دهندۀ رحم است که عموماً از اقشار ضعیف، مطرود و در حاشیة جامعه‌اند. این پژوهش به صورت کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. مشارکت‎کنندگان در این تحقیق ...  بیشتر