گونه‏‎های پس‌انداز و پیامدهای توسعه‏ ای آن در میان زنان شهر تهران

ولی اله رستمعلی زاده؛ فریبا پروینیان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 357-380

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.306560.1007868

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، گونه‏شناسی پس‏انداز زنان و پیامدهای آن بین زنان شهر تهران است. رویکرد روش‏شناسی این مقاله کیفی بوده و با توجه به اهداف پژوهش، با استفاده از مصاحبه به جمع‏آوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مطالعه، از 40 مشارکت‌کنندة زن به منظور جمع‏آوری اطلاعات استفاده شده است. داده‏های جمع‏آوری‌شده با روش‏ تحلیل ...  بیشتر