اخلاق مراقبت زنانه و بازاندیشی در مفهوم خودآئینی

سارویه مذهبی؛ رضا نصیری حامد

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.297548.1007794

چکیده
  خودآئینی از مؤلفه‏های مهم دوران مدرن در قلمرو نظریه‌های سیاسی و اخلاقی به شمار می‏آید که دو رکن مهم آن یکی باور به استقلال رأی آدمی در مقام تشخیص حقیقت و دیگری توان پی‏جویی اهداف خویش در عرصة عمل است. اخلاق مراقبت، به‌ویژه آرای کارول گیلیگان، با تأکید بر هویت رابطه‏ای (نسبتی) که به‌ویژه در زنان و شخصیت اخلاقی و مشی روان‏شناختی ...  بیشتر