تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت‌گاه‏های غیررسمی با تأکید بر کارآفرینی مطالعة موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد

قدیر صیامی؛ ملیحه ستاری وند

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 405-427

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.321773.1007993

چکیده
  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، ه‌مثابة هدف غایی برنامه‏های رفاه و مددکاری اجتماعی، رویکردی نوین است که بر دو رکن مهم «توسعة توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار در معیشت پایدار برای خود و افراد تحت تکفلشان» و نیز «ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آن‌ها در مدیریت خانواده» استوار است و اجرای آن نیازمند به‌کارگیری راهبردها ...  بیشتر