از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه)

زیدالله زاهد؛ زهرا نصراللهی؛ منصور مهینی ‌زاده

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 643-662

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.311205.1007897

چکیده
  سرمایه‌ی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که می‌تواند سبب ارتقاء و بهبود فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی شود. دراین­میان زنان معرف نیمی از جمعیت و یکی از ارکان خانواده و جوامع را تشکیل می‌دهند، بهره‌گیری از استعداد و توانایی‌های آن‌ها به عنوان سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی حائز اهمیت است.  با این حال، وجود تبعیض ...  بیشتر