فراتحلیل کیفی ابعاد توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی

مجید یاسوری؛ معصومه نوروزی نژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.313046.1007905

چکیده
  کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند برطرف‌کنندة بسیاری از چالش‌های اقتصادی در مناطق روستایی باشد. در این میان، زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارند. فراگیری کارآفرینی بین زنان روستایی نیازمند برنامه‌ریزی برای شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه است. بنابراین، ...  بیشتر