نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند برطرف‌کنندة بسیاری از چالش‌های اقتصادی در مناطق روستایی باشد. در این میان، زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارند. فراگیری کارآفرینی بین زنان روستایی نیازمند برنامه‌ریزی برای شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه است. بنابراین، برای تقویت هرچه بیشتر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعة عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان روستایی اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنان روستایی و طبقه‌بندی آن‌ها از لحاظ ارزش و اهمیت است که به روش فراتحلیل کیفی بررسی شده است. در تحقیق حاضر، از مجموع 112 مقالة علمی‌ـ پژوهشی انتشار‌یافته، تعداد 46 مقاله کاملاً مرتبط با موضوع تحقیق، که به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده‌اند، بررسی شده است؛ بازة زمانی تحقیقات نیز بین سال‌های 1384 تا 1399 است. طبق یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر توسعة کارآفرینی زنان روستایی عبارت‌اند از: سطح سواد و دانش فردی زنان روستایی، شرکت در دوره‌های آموزشی کارآفرینی، کسب درآمد، عامل عضویت در گروه‌های ثانویه، حمایت خانواده، حمایت نهادهای دولتی و عامل حمل‌و‌نقل.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative meta-analysis of the dimensions of rural women entrepreneurship development

نویسندگان [English]

  • majid yasouri 1
  • masoumeh noroozinezhad 2

1 Faculty member of Guilan University, Department of Geography

2 Master student of Guilan University

چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the activities that can solve many major challenges such as unemployment, low income, lack of economic diversity, etc., in rural areas, in which women, as one of the influential groups in rural society, play an important role. have; For this reason, strengthening the entrepreneurship of rural women is considered an effective solution in the direction of two development indicators, namely increasing employment and reducing unemployment. Learning entrepreneurship among rural women requires more detailed planning to identify key factors influencing the development of entrepreneurial activities. Therefore, to further strengthen the entrepreneurship of rural women and subsequently the development of rural areas, the study of factors affecting the development of rural women entrepreneurship is of great importance. Accordingly, the purpose of this study was to identify the factors affecting the entrepreneurship of rural women and classify them in terms of value and importance, which has been studied by qualitative meta-analysis. In the present study, out of a total of 112 published scientific-research articles, 46 articles completely related to the research topic, which have been done in a survey and field, have been reviewed; The research period is from 2005 to 2020. Examining the research on rural women entrepreneurship, it was found that the factors affecting their entrepreneurship are classified into seven categories: infrastructure - environmental, family, individual - behavioral, social - cultural, economic - financial, institutional - legal and promotional - educational. According to the research findings, the most important factors affecting the development of rural women entrepreneurship are: the level of literacy and personal knowledge of rural women, participation in entrepreneurship training courses, earning money, membership in secondary groups, family support, support of government institutions and agent Transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural Entrepreneurship
  • Rural Women Entrepreneurship
  • Qualitative Meta-Analysis
[1] ابوالفتح‌زاده، زهرا؛ یوسفی، علی؛ امینی، امیرمظفر (1395). «ارزیابی عوامل مؤثر در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان»، نشریة پژوهش‌نامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 1، ص1ـ27.
[2] احمدی، سنور؛ کوهستانی، حسین؛ یادآور، حسین؛ شعبانعلی فمی، حسین (1398). «طراحی مدل توسعة کارآفرینی کشاورزی پایدار بین زنان روستایی (مطالعة موردی: استان کردستان)»، نشریة دانش کشاورزی و تولید پایدار، ش 9، ص 237ـ251.
[3] افراخته، حسن (1390). «جایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی زنان روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آن (مطالعة موردی: روستاهای کوهپایه‌ای فومنات)»، فصل‌نامة روستا و توسعه، ش 1، ص173ـ193.
[4] امینی، امیرمظفر؛ احمدی شاپورآبادی، محمد‌علی (1386). «اشتغال زنان روستایی در دو شهرستان برخوار‌ـ میمه و فلاورجان استان اصفهان و ارزیابی تأثیر آن بر خوداتکایی اقتصادی آن‌ها»، نشریة مطالعات زن، س 5، ش اول، ص65ـ91.
[5] آنی، نادیا؛ خسروی‌پور، بهمن؛ آجیلی، عبدالعظیم؛ عبدشاهی، عباس (1399). «عوامل مؤثر بر توسعه و موانع بازدارندة کارآفرینی زنان روستایی»، نشریة علمی زن و فرهنگ، س11، ش44، ص61ـ70.
[6] ایزدی، بنت‌الهدی؛ رضایی‌مقدم، کورش؛ اسدالله‌پور، علی (1395). «سازه‌های مؤثر و موانع تحقق توسعة کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز»، نشریة علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ج‌12، ش‌اول، ص39ـ51.
[7] برقی، حمید؛ تازیکی، رقیه؛ طوسی، رمضان (1392). «ارزیابی تأثیر برنامه‌های ترویجی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعة موردی: دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ش‌4، ص75ـ91.
[8] بریمانی، فرامرز؛ نیک‌منش، زهرا؛ خداوردی‌لو، سهیلا (1391). «بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی (نمونة موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس)»، فصل‌نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س‌اول، ش‌اول، ص69ـ82.
[9] تاراسی، زهرا؛ کریم‌زاده، حسین؛ آقایاری‌هیر، محسن (1399). «بررسی ارتباط ظرفیت‌سازی و توانمندسازی زنان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان زنجان)»، نشریة جغرافیا و توسعه، ش‌58، ص203ـ224.
[10] جمینی، داود؛ جمشیدی، علی‌رضا؛ کماسی، حسین؛ هوشنگی، عطا (1395). «تحلیل موانع توسعة کارآفرینی زنان در نواحی روستایی (مورد: روستاهای شهرستان چرداول)»، فصل‌نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س‌5، ش‌4، ص45ـ63.
[11] حسینی‌نیا، غلامحسین؛ یعقوبی فرانی، احمد؛ سیدین، سید‌رضا (1393). «سنجش عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه»، نشریة زن در توسعه و سیاست، دورة 12، ش‌4، ص545ـ558.
[12] حسینی، طیبه؛ لشگرآرا، فرهاد (1393). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة مهارت‌های کارآفرینی در تعاونی‌های زنان روستایی استان فارس»،مجلة پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، س‌7، ش2، ص13ـ33.
[13] حسینی، میرزا‌حسن؛ دولتی، مهین؛ پرپنجی، مهدیه (1397). «بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی عضو تعاونی‌های روستایی زنان در شمال استان تهران»، نشریة تعاون و کشاورزی، س‌7، ش‌26، ص129ـ156.
[14] حیدری ساربان، وکیل (1391). «اولویت‌بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (مطالعة موردی: استان اردبیل)»، نشریة مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، س‌10، ش‌2، ص159ـ177.
[15] حیدری مکرر، حمید؛ سارانی، افسانه (1394). «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان در مناطق روستایی»، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعة پایدار، ص1ـ15.
[16] حیدری مکرر، حمید؛ محبی، زهرا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در مناطق روستایی»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، ص1ـ19.
[17] خسروی‌پور، بهمن؛ سلیمانی هارونی، خدیجه؛ آنی، نادیا (1398). «موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه»،نشریة تعاون و کشاورزی، س‌8، ش‌29، ص133ـ152.
[18] دهقانی اشکذری، محمد‌رضا؛ حسینی، مریم؛ عسگری، الهه؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر (1396). «تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجی‌گری هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکار»،فصلنامة فرهنگی‌ـ تربیتی زنان و خانواده، س12، ش41، ص107ـ124.
[19] دیوسالار، سمانه؛ بزرگی، فرشاد (1391). «بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعة پایدار»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، ص1ـ12.
[20] رحمتی، نسرین؛ ایرجی‌راد، ارسلان؛ منسوب بصیری، محمود (1398). «اثربخشی آموزش‌های کسب‌وکار کشاورزی در کارآفرینی زنان روستایی»، فصل‌نامة پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، ش49، ص3ـ17.
[21] رحیم‌پور، شهدخت؛ قدرتیان کاشان، سید عبدالجابر؛ چیت‌سازیان، امیرحسین (1397). «عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفة قالی‌بافی در شهرستان شیراز»،فصل‌نامة روستا و توسعه، س‌21، ش‌اول، ص115ـ131.
[22] رستمعلی‌زاده، ولی‌الله؛ علی جمعه‌زاده، پروین (1397). «بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران»، فصل‌نامة توسعة اجتماعی، دورة 12، ش‌3، ص147ـ172.
[23] زراعت‌پیشه، زینب؛ شفیعی، محمدجعفر؛ موسوی‌زاده، فاطمه‌سادات؛ صمیمی، خدیجه؛ کنعانی‌دوست، بهمن (1394). «بررسی نقش مهارت‌های کارآفرینی در توسعة اشتغال زنان روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کازرون)»، نشریة مهارت‌آموزی، دورة 4، ش‌13، ص111ـ124.
[24] زاهدی، شمس‌السادات؛ محمدی، ابوالفضل (1385). «فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته»،نشریة مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دورة 12، ش‌47، ص51ـ79.
[25] سایبان، فاطمه؛ خسروی‌پور، بهمن (1396). «نقش کارآفرینی در توسعة پایدار روستایی»، اولین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعة پایدار با رویکرد آموزش عالی (دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)، ص1ـ9.
[26] سجاسی قیداری، حمدالله؛ محمودی، حمیده؛ جعفری، فهیمه (1396). «تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان)»، فصل‌نامة پژوهش‌های روستایی، دورة 8، ش‌2، ص242ـ263.
[27] سواری، مسلم؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ شریف‌زاده، محمد‌شریف (1396). «موانع توسعة اشتغال زنان روستایی در صنایع دستی شهرستان دیواندره»،فصل‌نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س‌6، ش‌21، ص17ـ36.
[28] سواری، مسلم؛ شیری، نعمت‌الله؛ اسدی، علی (1392). «نقش منابع و کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندره»، نشریة پژوهش‌های روستایی، دورة 4، ش‌2، ص365ـ384.
[29] شریف‌زاده، مریم؛ کریمی، جلیله (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه»، نشریة مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، س‌14، ش‌2، ص127ـ156.
[30] شریفی، زینب؛ ایروانی، هوشنگ؛ دانشور عامری، ژیلا (1398). «بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال (مورد مطالعه: زنان روستایی شهرستان نجف‌آباد)»، فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی زن و جامعه، س‌10، ش‌اول، ص217ـ236.
[31] صابریان، مهناز؛ صبوری، محمد‌صادق (1393). «تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد سمنان»،مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایران، س‌6، ش‌4، ص107ـ115.
[32] صادقی، خدیجه؛ طولابی‌نژاد، مهرشاد (1398). «بررسی عوامل و محرک‌های مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان روستایی (مطالعة موردی: دهستان رشتخوار)»، نشریة اندیشة جغرافیایی، س‌10، ش‌20، ص71ـ90.
[33] طبیب‌زاده، مژگان؛ لشگرآرا، فرهاد (1392). «شناسایی الزامات توسعة مهارت‌های کارآفرینی زنان روستایی استان قم»، مجلة پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، س‌6، ش‌4، ص61ـ72.
[34] علیخانی دادوکلایی، مهدی؛ عباسی رستمی، علی‌اکبر (1395). «بررسی اثر عامل‌های آموزشی و روان‌شناختی بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان»، نشریة تعاون و کشاورزی، س‌5، ش‌20، ص171ـ194.
[35] عنابستانی، علی‌اکبر؛ جوان، جعفر؛ احمدزاده، سحر (1391). «بررسی رابطة بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان درزآب‌ـ شهرستان مشهد)»، نشریة مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، س‌3، ش‌12، ص61ـ78.
[36] فقیری، مژگان؛ علی‌بیگی، امیرحسین؛ پورقاسم، فاطمه؛ تاتار، مریم (1393). «پیش‌بینی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی (مطالعة موردی: شهرستان کنگاور)»، فصل‌نامة فرهنگی‌ـ تربیتی زنان و خانواده، س‌9، ش‌27، ص113ـ133.
[37] فلاح جلودار، ربیع؛ فرج‌الله حسینی، سید جمال؛ حسینی، سید محمود؛ میر‌دامادی، سید مهدی (1386). «عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور»، فصل‌نامة روستا و توسعه، س‌10، ش‌4، ص87ـ115.
[38] فیروزآبادی، سید احمد؛ نصرالهی وسطی، لیلا (1393). «بررسی رابطة میان اعتماد اجتماعی و روحیة کارآفرینی زنان روستایی (مطالعة موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد)»، نشریة پژوهش‌های روستایی، دورة 5، ش 1، ص25ـ44.
[39] قاسمی، مهدی؛ بادسار، محمد (1396). «فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی روستایی در ایران»، همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعة کارآفرینی روستایی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری)، ص1ـ11.
[40] قدیری معصوم، مجتبی؛ احمدی، افسانه (1394). «سازه‌های مؤثر ‌بر‌ موفقیت‌ ‌صندوق‌های ‌اعتبارات ‌خرد ‌در ‌توانمندسازی ‌اقتصادی ‌زنان‌ روستایی ‌شهرستان ‌فیروزکوه»،نشریة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 47، ش‌4، ص759ـ772.
[41] قنبری، نوذر؛ سلیمیان، علی؛ کیمیایی، فوزیه؛ ورناصری، مهرداد (1395). «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت زنان روستایی در امور خانوادگی و اجتماعی (نمونة موردی: زنان متأهل روستاهای شهر کرمانشاه)»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، س‌10، ش‌2، ص87ـ108.
[42] قنبری، یوسف؛ انصاری، رحیمه (1394). «شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان رستم)»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، س‌4، ش‌3، ص1ـ10.
[43] کرد، باقر؛ آبتین، عبدالعزیز (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان (با تمرکز بر توسعة مراکز رشد روستایی، توسعة فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان روستایی)»، نشریة جغرافیا و توسعه، ش‌32، ص1ـ14.
[44] کرمانی، مهدی؛ نوغانی دخت‌بهمنی، محسن؛ برادران کاشانی، زهرا (1397). «فراتحلیل کیفی مقالات پژوهشی حوزة توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران»، نشریة مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، س‌16، ش‌2، ص33ـ54.
[45] کوشکی، فاطمه؛ ایروانی، هوشنگ؛ کلانتری، خلیل (1390). «عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی (مطالعة موردی: استان کرمانشاه)»،فصل‌نامة روستا و توسعه، س‌14، ش‌اول، ص15ـ33.
[46] گلرد، پروانه (1384). «عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان روستایی»، نشریة پژوهش زنان، دورة 3، ش 1، ص101ـ123.
[47] محمدی، زهره؛ لشگرآرا، فرهاد (1392). «نقش آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام»، مجلة پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، س‌6، ش‌2، ص61ـ72.
[48] مردانشاهی، محمد‌مهدی؛ نظام‌زاده، سید اسماعیل (1397). «شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی (مطالعة موردی: زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر)»، فصل‌نامة روستا و توسعه، س‌21، ش‌2، ص75ـ96.
[49] ملک‌سعیدی، حمیده؛ بخشی جهرمی، آرمان؛ فروزانی، معصومه (1392). «عوامل مؤثر بر انگیزة پیشرفت کارآفرینان زن روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مرودشت)»، نشریة علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ج‌9، ش‌اول، ص141ـ151.
[50] موحدی، رضا؛ سلیمانیان بروجنی، جلیله (1395). «بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان روستایی»، نشریة راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، س‌3، ش‌6، ص24ـ33.
[51] میردامادی، سید مهدی؛ تیموری، مصطفی؛ تیموری، محمود؛ مصطفایی، محمد‌ابراهیم (1395). «سازوکارهای مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در دوره‌های آموزشی ترویجی در شهرستان اصفهان»، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، س‌5، ش‌2، ص1ـ13.
[52] نحوی، ابوذر؛ کهنسال، محمدرضا (1390). «عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی: زنان استان مازندران)»، نشریة زن و مطالعات خانواده، س‌3، ش‌11، ص95ـ111.
[53] نصرالهی وسطی، لیلا (1393). «بررسی نظری و تجربی رابطه میان مشارکت اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد)»، نشریة توسعة روستایی، دورة6، ش‌2، ص319ـ340.
[54] نعیمی، امیر؛ نجفلو، پریسا؛ صلاحی‌مقدم، نفیسه؛ گلباز، سیده شیرین (1396). «عامل‌های مؤثر بر مقدار مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت‌های روستایی»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی زن و جامعه، س‌8، ش‌اول، ص1ـ22.
[55] نوری، سید هدایت‌الله؛ علی‌محمدی، نرگس (1388). «تحلیلی بر فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعة موردی: منطقة براآن‌ـ شهرستان اصفهان)»، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، س‌20، ش 3، ص87ـ104.
[56] وثوقی، منصور؛ یوسفی آقابین، افسانه (1384). «پژوهشی جامعه‌شناختی در زمینة مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه»، نشریة نامة علوم اجتماعی، ش‌25، ص195ـ224.
[57] یاسوری، مجید؛ قرشی، محمد باسط؛ وطن‌خواه، ژیلا (1394). «تحلیل موانع و راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب پس فومن»، نشریة پژوهش‌های روستایی، دورة‌۶، ش‌۲، ص323ـ342.
[58] یعقوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه؛ موحدی، رضا (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی»، نشریة مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، س‌12، ش‌4، ص7ـ42.
[59] Andole Ondiba, Hesborn and Kenichi Matsui (2019). “Social attributes and factors influencing entrepreneurial behaviors among rural women in Kakamega County, Kenya”, Ondiba and Matsui Journal of Global Entrepreneurship Research, 9:2 https://doi.org/10.1186/s40497-018-0123-5.
[60] Chowdhury, M.S. (2007). “Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh”, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 1, No. 3, PP 240-251.
[61] Ganesan, S. (2006). Status of women entrepreneurs in India, New Delhi: Kanishka Publications.
[62] Parkash, Jai,. Goyal, Meenu (2011). “Women Entrepreneurship In India-Problems And Prospects”, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.1 Issue 5, September 2011.
[63] Hart, Myra M; Gatewood, Elizabeth J; Brush, Candida G & Nancy M. Carter (2003). “Women Entrepreneurs: Moving Front and Center”: An Overview of Research and Theory, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/253659404.
[64] Heidari Sareban, V. (2012). “Prioritizing Major Barriers to Rural Women's Entrepreneurship, Using AHP Method Case study: Ardabil province”. Womens studies (Sociological & Psychological), Vol 10, No 2, PP 159- 177. (Persian).
[65] Imani Gheshlagh, S., Khani, F and Hashemi, S. S. (2012). “The role of Tourism in improvement of rural women’s entrepreneurship: A comparative Study of Kandovan and Eskandan villages in Osku District”. Journal of Geography and Regional Development Reseach Journal, No 18, PP 217-238. (Persian).
[66] Kushalakshi & Raghurama (2012). “Rural Entrepreneurship: A Catalyst for Rural Development”, International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358.
[67] Pato, Lúcia (2015). “Rural entrepreneurship and Innovation: some successful women's initiatives”, 55th Congress of the European Regional Science Association: “World Renaissance: Changing roles for people and places”, 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.
[68] Müller, Claudia (2006). “Factors Affecting Women Entrepreneurs in Establishing and Expanding their Businesses in NAD Province”, International Labour Organization 2006 First published.
[69] Muñoz-Fernández, Ángeles; Assudani, Rashmi and Imane Khayat (2019). “Role of context on propensity of women to own business, Muñoz-Fernández et al”. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9:37 https://doi.org/10.1186/s40497-019-0160-8.
[70] Nwankwo, Francis O & Chinwe S. Okeke (2017). “Rural entrepreneurship and rural development in Nigeria”, Africa’s Public Service Delivery and Performance Review ISSN: (Online) 2310-2152, (Print) 2310-2195.
[71] Sangolagi, K., & Alagawadi, K. (2016). “Woman entrepreneurs”. International Journal of Advancement In Engineering Technology Management & Apllied Science, 3(1), PP 216-222.
[72] Yilmaz, Emine; Özdemir, Gülen and Yasemin Oraman (2012). “Women entrepreneurs: Their problems and entrepreneurial ideas”, African Journal of Business Management, Vol. 6(26), pp. 7896-7904, 4 July, 2012.
[73] Lashgarara, Farhad & Ghashghaei, Faezeh (2014). “Identifying factors affecting on the development of rural women entrepreneurship in Tehran province”, Agriculture Science Developments, 3(11), PP 351-353.