تبیین الگوی پیشران‌های نهادی موفقیت کسب‌وکار‌های کارآفرینانة زنان با اثر میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (مطالعة موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان)

فرج الله رحیمی؛ سارا محمدی؛ میعاد سلامی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 223-242

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.318342.1007955

چکیده
  کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعة ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می‏کند. با توسعة کارآفرینی، فرصت‏های اقتصادی ‏جدید ظهور می‌کند و کسب‌وکارهای جدیدی در جامعه پدید می‏آید. امروزه، شواهد نشان می‌دهد که کارآفرینی زنان، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به رشد تولید و ...  بیشتر