تبیین الگوی پیشران‌های نهادی موفقیت کسب‌وکار‌های کارآفرینانة زنان با اثر میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (مطالعة موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان)

نوع مقاله : پژوهشی- کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت،، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22059/jwdp.2021.318342.1007955

چکیده

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعة ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می‏کند. با توسعة کارآفرینی، فرصت‏های اقتصادی ‏جدید ظهور می‌کند و کسب‌وکارهای جدیدی در جامعه پدید می‏آید. امروزه، شواهد نشان می‌دهد که کارآفرینی زنان، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به رشد تولید و فروش، افزایش سرمایه، رفاه اقتصادی، قدرت رقابت و صادرات و در‌کل به توسعة اقتصادی و شکوفایی خود زنان کمک کند. از‌این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حمایت نیروهای نهادی رسمی و غیررسمی بر موفقیت کسب‌وکارهای کارآفرینانة زنان پرداخته است. با‏ توجه به ‏اینکه هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت نهادهای رسمی و غیررسمی بر موفقیت کسب‌وکارهای کارآفرینانة زنان با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه است، می‏توان آن را در زمرة تحقیقات کاربردی قرار داد و از لحاظ نحوة گردآوری داده‏ها، توصیفی همبستگی دانست. همچنین، جامعة آماری در این پژوهش کارآفرینان زن استان خوزستان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع ساده، ۲۸۳ نفر از آنان به‌عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. برای تجزیه‏و‏تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS22 و AMOS18 استفاده شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‏ها، نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار حمایت نیروهای نهادی رسمی و غیررسمی بر موفقیت کسب‌وکارهای کارآفرینانة زنان است و خودکارآمدی کارآفرینانه در رابطة بین حمایت نهادهای رسمی و غیررسمی و موفقیت کسب‌وکارهای کارآفرینانه نقش میانجی را ایفا می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of Institutional Proponents of Women’s Entrepreneurial Business success through the Mediating Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy (Studied Case , Entrepreneurial Women of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • farajallah rahimi 1
  • sara mohammadi 2
  • miad salami 3
1 Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Master student of business management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurship is a process that plays a vital role in the continuation of national growth and development and even the global economy. The improvement of entrepreneurship creates new economic opportunities and businesses in society. Today, evidence shows that women entrepreneurship, given that women make up half of the active population, can increase production and sales, increase capital, economic prosperity, competitiveness and exports, and overall economic development and Help women flourish themselves. The present study was performed to assess the effect of Institutional Proponents of Women’s Entrepreneurial Business success through the Mediating Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy (Studied Case, Entrepreneurial Women of Khuzestan Province).
The sampling method was a simple random sampling technique and data were collected using questionnaire. A total of 283 questionnaires were administered to the participants. Data were analysed using version 22.0 of SPSS and AMOS 18 software. A positive and significant relationship was observed between institutional proponents and women’s entrepreneurial business success. Entrepreneurial self-Efficacy play a mediating role in the relationship between institutional proponents and women’s Entrepreneurial Business success. At the end of the study, research implications and limitations were discussed for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Business success
  • Entrepreneurial Self Efficacy
  • Formal institutions
  • Informal Institutions
[1] احمدپور، داریانی (۱۳۹۶). کارآفرینی، چ4، تهران: پردیس.
[2] ترقبان، مریم؛ مبارکی، محمدحسن (۱۳۹۱). «بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی»، فصل‌نامة توسعة کارآفرینی، ۵ (۳): ۱25ـ۱44.
[3] حافظ‌نیا، محمد‌رضا (۱۳۹۵). مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ20، تهران: سمت.
[4] حبیبی، حسن؛ صفری شالی، رضا (۱۳۹۱). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، تهران: متفکران‌‌ـ لویه.
[5] خاکی، غلامرضا (۱۳۹۰). روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه‌نویسی، چ7، تهران: کانون فرهنگی انتشارات بازتاب.
[6] خاکی، غلامرضا (۱۳۹۴). روشتحقیقدرمدیریت (با رویکرد پیمایشی). تهران: فوژان.
[7] رحیمی، فرج الله (۱۳۹۵). نرم‌افزارهای کاربردی در تحقیقات مدیریت، تهران: تراوا.
[8] سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (۱۳۹۶). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، چ30، تهران: آگه.
[9] میرغفوری، حبیب‌الله؛ صیادی، حسین؛ طاهری دمنه، محسن (۱۳۹۴). «تبیین تحلیل موانع مؤثر برکارآفرینی زنان»، پژوهش‌نامة مدیریت تحول، س اول، ش۲، ص45ـ80.
[10] مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (۱۳۹۶). تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، تهران: مؤلف.
[11] Aldrich, H.E; Fiol, C.M. (2014). “The institutional context of industry creation”, Academy of Management Review, 19 (4), PP 645-670.
[12] Anderson, A ; Smith, R. (2012). “The moral space in entrepreneurship: An exploration of ethical imoratives and the moral legitimacy of being enterprising”, Entrepreneurship and Regional Development, 19(6), PP 479-794.
[13] Bandura, A. (2005). “Self-efficacy: toward a unifying theory of behaviorak change”, Psychological Review, 84 (2), PP 191-215.
[14] Bandura, A. (1989). “Human agency in social-cognitive theory”, American Psychologist, 44(3), PP 1175- 1184.
[15] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman Publisher.
[16] Brush, C; De Bruin, A.; Gatewood, E.J; and Henry, C.(2017). “Introduction: women Entrepreneurs and Growth”, Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth, 4(3), PP 1-18.
[17] Baumol, W.J. (2006). “Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive”, Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921.
[18] Baughn, C; Chua B.-L; and Neupert, K.E. (2006). “The normative context for women’s participation in entrepreneurship: a multicountry study”, Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (5), PP 687-708.
[19] Baron, R.A. (2014). “The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship’s basic ‘why’ questions”, Journal of business venturing, 19(3), PP 221-239.
[20] Bulanova, O; Isaksen, E.J; and Kolvereid, L. (2016). “Growth aspirations among women entrepreneurs in high growth firms”, Baltic Journal of Management, 11(29), PP 187-206.
[21] Bird, B.J. (2010). “The successful intelligence of high-growth entrepreneurs: links to new venture growth”, Organization Science, 21 (2), PP 397-412.
[22] Bjornskov, C; Foss, N. (2013). “How Strategic entrepreneurship and the institutional context drive economic growth”, Strategic entrepreneurship journal banner, 7(1), PP 50-69.
[23] Cardon, M.S; and Kirk, C.P. (2015). “Entrepreneurial passion as mediator of the self-efficacy to persistence relationship”, Entrepreneurship Theory & Practice, 39 (5), PP 1027-1050.
[24] Drayton, B. (2012). Social Entrepreneurship in the Age of Atrocities. New York: Edward Elgar Publishing.
[25] Estrin, S; and Mickiewicz, T. (2017). “Institutions and female entrepreneurship”, Small Business Economics, 37 (4), PP 397-415.
[26] Hartsfield, M. (2003). The internal dynamics of transformational leadership: effects of spiritualityemotional intelligence, and self-efficacy. Submitted to Regent University School of LeadershipStudies: Unpublished Doctorate Thesis.
[27] Heilman, M.E; Martell, R.F; and Simon, M.C. (2015). “The vagaries of sex bias: conditions regulating the undervaluation, equivaluation, and overvaluation of female job applicants”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 41(1), PP 98-110.
[28] Hopp, C; and Stephan, U. (2018). “The influence of socio-cultural environments on the performance pf nascent entrepreneurs: community culture, motivation, self-efficacy and start-up success”, Entrepreneurship & Regional Development, 24(10), PP 917-945.
[29] Hisrich, R.D; and Brush, C.G. (2000). The Women Entrepreneur. New York: Lexington.
[30] Karlsson, T. (2018). “Institutional forces and the written business plan”, Journal of Management, 30(1), PP 29-48.
[31] Kibler, E; Kautonen, T; and Fink, M. (2016). “Regional social legitimacy of entrepreneurship: implications for entrepreneurial intention and start-up behavior”, Regional Studies, 48 (6), PP 995-1015.
[32] Lee, H; and Marvel, M.R. (2014). “Revisiting the entrepreneur gender-performance relationship: a firm perspective”, Small Business Economics, 42 (4), PP 769-786.
[33] Lim, D; Morse, E; Mitchell, R; and Seawright, K. (2017). “Institutional environment and entrepreneurial cognitions: a comparative business system perspective”, Entrepreneurship Theory and Practice, 34 (3), PP 491-516.
[34] Lovoie, Dina. (1995). Forum sur Entrepreneurship Feminin Quebecois. Montreal: Ecole des Hautes Etudes commerciales.
[35] Luthans, F; Stajkovic, a; Ibrayera, E. (2000). “Environmental and psychological challenges facing entrepreneurial development in transitional economic”, Journal of world business, 35(1), PP 95-110.
[36] McGowan, P; Cooper, S; Durkin, M; and O’Kane, C. (2015). “The inluence of social and human Capital in developing young women as entrepreneurial business leaders”, Journal of Small Business Management, 53 (3), PP 645-661.
[37] North, D. (2017). Institutions Institutional Changes and Economic Performance. Cambridge: University Press.
[38] Naktiyok, A; Karabey, C.N; Gulluce, A.C. (2010). “Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case”, International entrepreneurship and management journal, 6(4), PP 419-435.
[39] Powell, G.N; Eddleston, K.A. (2013). “Linking family-to-business enrichment and support to entrepreneurial success: do female and male entrepreneurs experience different outcomes?”, Journal of Business Venturing, 28(2), PP 261-280.
[40] Paauwe, J. (2004). Human resource management and performance. Achieving longterm viability. Oxford. Oxford University Press.
[41] Stephan, U; Uhlaner, L.M. (2018). “Performance-based vs socially supportive culture: a CrossNational study of descriptive norms and entrepreneurship”, Journal of International Business Studies, 41(8), PP 1347-1364.
[42] Shinnar, R.S; Giacomin, O; and Janssen, F. (2017). “Entrepreneurial perceptions and intentions: the role of gender and culture”, Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3), PP 465-493.
[43] Shepherd, D; McMullen, J; and Jennings, P. (2018). “The formation of opportunity beliefs: overcoming ignorance and reducing doubt”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1(2), PP 75-95.
[44] Suchman, M.C. (2005). “Managing legitimacy: strategic and institutional approaches”, Academy of Management Review, 20 (3), PP 571-611.