نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی توسط زنان (مطالعة موردی زنان ساکن شهر سیرجان)

المیرا جعفری؛ صادق صالحی؛ بهرام قدیمی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 501-522

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.323801.1008013

چکیده
  امروزه، بهترین راهکار برای مواجهه با چالش‏های پسماند تقویت منابع اجتماعی و سرمایه‏های انسانی است، در این بین، زنان خانه‏دار که بیشتر وقت خود را در منزل سپری می‏کنند نقشی بسیار مؤثر در زمینة مسائل محیط زیستی و مدیریت پسماند خانگی دارند. با درک این مهم، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی از سوی ...  بیشتر