آنچه بیان نمی شود… تحلیل جامعه شناختی سکوت در روایت هایی از زندگی اجتماعی زنان کرد

ابوتراب طالبی؛ سمیه رحمانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 641-668

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.327961.1008054

چکیده
  در این مقاله تجربه‌ی سکوت زنان کرد بر اساس فهم و تفسیر آنان از جنسیت و موقعیت خود، در میدان‌های کار، خانواده و آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده‌ی سکوت در زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه‌ی فردی با ۲۰ زن کرد و تشکیل یک گروه متمرکز شش نفره، در چارچوب رویکرد تفسیری ...  بیشتر