نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تجربه‌ی سکوت زنان کرد بر اساس فهم و تفسیر آنان از جنسیت و موقعیت خود، در میدان‌های کار، خانواده و آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده‌ی سکوت در زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه‌ی فردی با ۲۰ زن کرد و تشکیل یک گروه متمرکز شش نفره، در چارچوب رویکرد تفسیری - برساخت گرایانه و با تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است. نتایج در ذیل دو مضمون اصلی سکوت هژمونیک و سکوت استراتژیک و نیز مضامین فرعی صورتبندی شدهاند و نشان می‌دهند زنان، معانی متنوعی به سکوت‌های خود می‌دهند و استراتژی‌های گوناگونی را با سکوت کردن خود در موقعیت‌های مختلف به کار می‌گیرند. پیامدهای اتخاذ هر کدام از این انواع سکوت می تواند طیفی از نتایج بازتولید کننده‌‌ی سلطه‌ و تثبیت دوباره‌ی معانی هژمونیک جنسیتی و یا اختلال در بازتولید این معانی ‌را در بربگیرد. این مطالعه با نشان دادن پیچیدگی رابطه بین انقیاد و سوژگی در تجارب زنان کرد از سکوت‌هایشان نشان می‌دهد تجربه‌ی سکوت در پیوستاری از مطیع بودن کامل و سوژگی و عاملیت قرار دارد و نیز مرز میان قربانی و عامل را نمیتوان مرزی مشخص و غیر قابل انعطاف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Things that are not expressed: sociological analysis of silence, in the narratives of Kurdish women's social life

نویسندگان [English]

  • Abotorab talebi 1
  • Somayeh Rahmani 2

1 Sociology Department، Faculty of Social Science، Allameh Tabataba'i University,

2 Faculty of Social Science، Allameh Tabataba'i University,، Tehran, Iran

چکیده [English]

This article analyses the experience of Kurdish women's silence based on their understanding and interpretation of gender and their position in the fields of work, family and education. The aim is to show the social and semantic complexities of the phenomenon of Kurdish women‘ silence. This study was conducted using theoretical sampling and individual interviews with 20 Kurdish women, as well as focus interviews in a group of six, in the framework of interpretive-constructivist approach and the thematic analysis technique. The results have been framed under the two main themes of hegemonic silence and strategic silence, and also sub-themes. They show that women give different meanings to their silence by their silence in different situations while use different strategies. The consequences of each of these types of silence can include those silences that re-establish or disrupt the hegemonic meanings of gender and domination. This study shows that the experience of silence lies in a range of subjugation on the one hand, and subjectivity and agency on the other. Moreover, the boundary between victim and agent cannot be considered as a clear and inflexible boundary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish women
  • Hegemonic silence
  • strategic silence
  • domination
  • subjectivity and subjugation
[1] برگر، پیتر و دیگران (1381). ذهن بی‌خانمان: نوسازی و آگاهی، ترجمۀ محمد ساوجی.
[2] بوردیو، پی‌یر (1389). نظریۀ کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمۀ مرتضی مردیها. تهران: نقش و نگار.
[3] جنکینز؛ ریچارد (1385). پی‌یر بوردیو، ترجمۀ لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نی.
[4] دهقانی پوده، حسین و پاشایی هولاسو، امین (۱۳۹۶). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)»، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی: دورۀ ۱ شمارۀ ۲ صص: ۷-۴۴.
[5] ذکایی، سعید (۱۳۹۹). هنر انجام پژوهش کیفی: از مسئله‌یابی تا نگارش. تهران: آگاه.
[6] سیدمن، استیون (1388). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
[7] فریره، پائولو (۱۳۶۸). آموزش شناخت انتقادی، ترجمۀ منصوره (شیوا) کاویانی، تهران: آگاه.
[8] فریره، پائولو و شر، ایرا (1394). پداگوژی برای رهایی، گفت‌وگوهایی دربارۀ دگرگونی آموزش، ترجمۀ حسام حسین‌زاده، تهران: رهایی www.rahaayi.com/publication/.
[9] فریره، پائولو (1364). کنش فرهنگی برای آزادی، ترجمۀ احمد بیرشک. تهران: خوارزمی.
[10] مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۲). از جنبش تا نظریه،‌ تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: شیرازه.
[11] مؤید حکمت، ناهید(1394). «شناسایی تصورات قالبی جنسیتی در شهر تهران: گسست یا تداوم»، پژوهشنامۀ زنان سال ششم، شمارۀ 1 پیاپی، 11، صص: ۱۵۳-۱۶۹.
[11] Abbot, P. Wallace, C. and Tyler M (2005). An Introduction to Sociology: Feminist Perspective, 3rd edn, Routledge, Abingdon.
[12] Ansari, Nighat (2014). Female Career Advancement in the Workplace: A Performance Perspective PhD Dissertation:Utrecht School of Governance, Utrecht University Netherlands
[13] Bourdieu, Pierre (2001). Language and Symbolic Power, ed. John B. Thompson, trans. Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press.
[14] Brock, Peggy (2001). Words and Silences, Aboriginal women, politics and land. Routledge
[15] Braun V. and Clarke V (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 3: 77-101. Available at: http:// dx.doi.org/ 10.1191/1478088706qp063oa. 
[16] Carastathis  Anna (2014). The Concept of Intersectionality in Feminist Theory. Philosophy Compass 9/5)
[17] Chafetz, Janet Saltzman (2004). Bridging Feminist Theory and Research Methodology . Journal of Family Issues , v25 n7 p963-977.
[18] Chubin, Fae )2014(. You may smother my voice, but you will hear my silence: An autoethnography on street sexual harassment, the discourse of shame and women’s resistance in Iran. Sexualities 17 (1–2): 176–193.
[19] Collins, P. H (1990). Black feminist thought: Knowledge, consciousness and the politics of New York: Routledge.
[20] Connell, R. W (2005). Masculinities (2nd ed.). Berkeley, California: University of California Press.
[21] Dalisay, Francis et al (2012). Social Capital and the Spiral of Silence. International Journal of Public Opinion Research 24(3):325-345 DOI: 10.1093/ijpor/eds 023
[22] Eckert, P., & McConnell-Ginet, S (2003). Language and gender. Cambridge: Cambridge University Press.
[23] Fonow, Mary Margaret and Cook, Judith A )2005(. Feminist Methodology: New Applications in the Academy and Public Policy. Journal of Women in Culture and Society 2005, vol. 30, no. 4
[24] Liebkind, K (1992). Ethnic identity: Challenging the boundaries of social psychology. In G. Breakwell (Ed.), Social psychology of identity and the self-concept (pp. 147–185). London: Academic.
[25] Noelle-Neumann, Elisabeth (1974). "The spiral of silence: a theory of public opinion", Journal of Communication, Volume 24, Issue 2, June 1974, Pages 43–51.
[26] Radha S. Hegde (1996). Narratives of silence: Rethinking gender, agency, and power from the communication experiences of battered women in South India., Communication Studies, 47:4, 303-317, DOI: 10.1080/10510979609368485
[27] Spender, Dale (1980). man made language. londen: routledge and Kegan Paul. https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ot/spender.htm
[28] Smith, Anthony D (1991). National Identity. London: Penguin.
Tannen, Deborah (1993). The Relativity of Linguistic Strategies: Rethinking Power and Solidarity in Gender and and Conversational Interaction, 165-188. Oxford University Press
[29] Walby, S (1996). Key Concepts in Feminist Theory. Department of History, International and Social Studies, Aalborg University. FREIA's tekstserie No. 33 https://doi.org/10.5278/freia.14136354- https://vbn.aau.dk/da/publications/key-concepts-in-feminist-theory
 [30] Zimmerman, D. & West, C (1975). Sex Roles, Interruptions and Silences in Conversation. In Language and sex: Difference and dominance . B. Thorne & N. Henley (Eds.), Rowley, MA: Newbury House.