تحلیل پیامدهای سیاست زیستی در بین زنان متاهل 18 تا 40 سال شهر رشت( تابستان 1396)

محمد رضا اقدامی؛ فائزه صفری تمرین؛ محمد رضا غلامی؛ رضا علیزاده

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 669-690

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.328215.1008056

چکیده
  در ایران با توجه به روند کاهش جمعیتی ، عنصر اصلی گفتمان حاکم بر سیاست جمعیتی، افزایش جمعیت است. میزان موفقیت سیاستهای جمعیتی در هر کشوری من جمله ایران، به میزان هژمونیک شدن آن در جامعه هدف بستگی دارد.این مطالعه به منظور بررسی زیست سیاست بین زنان متأهل 18 تا 40 سال شهر رشت به روش کیفی و بر پایه تحلیل قدرت فوکو صورت گرفته است. نتایج تحقیق ...  بیشتر