تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی مشارکت دانشجویان دختر به ورزش همگانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمان‌)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.335488.1008125

چکیده
  مطالعه زمینه های ورزش همگانی به جهت موضوع پیشگیری از آسیب های فیزیولوژیکی به ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب های اجتماعی در بین جامعه دانشجویان دختر ضروری است به همین جهت مطالعه ای با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی موثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ...  بیشتر