توسعه روستایی
بررسی تأثیر رویکردهای جنسیتی بر دست‌یابی به توسعه پایدار در سکونتگاه‌های پیراشهری (موردمطالعه: روستاهای پیرامون کلان‌شهر کرج)

علی اکبر عنابستانی؛ شکوفه معمل وند؛ مهدی جوانشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.341243.1008190

چکیده
  با آنکه اندیشمندان توسعه همیشه بر تعالی انسان از تمامی جنبه‌ها اتفاق‌نظر داشته‌اند اما در بسیاری از کشورها مسئله جنسیت معیاری برای نابرابری‌های اجتماعی_فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره شده و همین امر خود چالش و معضلی جدی در مسیر دست‌یابی به توسعه پایدار است. در این میان روستاها بیشتر، به دلیل فضای جنسیت‌زدگی، زنان و توانمندی آن‌ها ...  بیشتر