مدیریت
موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران زن (مطالعه‌ای کیفی در شهر بندرعباس)

رضا احمدی کهنعلی؛ محمدرضا بهبودی؛ طاهره جام جور

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 333-349

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.36532

چکیده
  در سال‌های اخیر، افزایش کمّی حضور زنان در سازمان‌ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آن‌ها همراه نبوده و از این نیروی عظیم و خلاق، که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به‌شمار می‌روند، در سطوح مدیریتی بهرۀ چندانی گرفته نشده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی این پرسش پرداخته می‌شود که چه عواملی باعث شده زنان کمتر به سطوح ...  بیشتر