نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه هرمزگان

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

در سال‌های اخیر، افزایش کمّی حضور زنان در سازمان‌ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آن‌ها همراه نبوده و از این نیروی عظیم و خلاق، که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به‌شمار می‌روند، در سطوح مدیریتی بهرۀ چندانی گرفته نشده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی این پرسش پرداخته می‌شود که چه عواملی باعث شده زنان کمتر به سطوح بالای مدیریتی دست یابند؟ هدف این پژوهش شناسایی موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی از طریق به‌کارگیری روش تحقیق کیفی است. در این پژوهش، مدیران زن دستگاه‌های دولتی شهر بندرعباس، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختارمند مطالعه شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی و با کمک نرم‌افزار MAX QDA تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از داده‌ها، چهار دستۀ کلی از موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی را از دیدگاه خود آن‌ها آشکار کرد که آن چهار دستۀ کلی نیز براساس بررسی و تحلیل عمیق‌تر و چند‌بارۀ داده‌ها به چندین مؤلفه تقسیم می‌شوند. این موانع به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: موانع شخصی با چهارده مؤلفه شامل وضعیت تأهل و فرزندان، حمایت‌نشدن از جانب خانواده و همسر، بی‌اعتمادی زنان به توانایی‌های خود، و...؛ موانع سازمانی با نوزده مؤلفه شامل دیدگاه و تفکر تصمیم‌گیرندگان و مدیریت، ترجیح مردان به زنان در شرایط مساوی، توجه‌نکردن به شایستگی‌ها و توانمندی‌ها، و...؛ موانع اجتماعی با چهار مؤلفه شامل فرهنگ جامعه و دید مردسالاری در جامعه، باورنداشتن توانمندی بالای زنان در جامعه، وجود پیش‌داوری‌های منفی دربارۀ زنان، و...؛ و موانع سیاسی با پنج مؤلفه شامل قانون مرخصی طولانی زایمان، تابعیت زن از همسر، و... . در پایان این مقاله، علاوه بر بحث یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای رفع این موانع، مانند بالا‌بردن حس خودباوری و اعتماد‌به‌نفس زنان از طریق معرفی مدیران زن موفق در کشور و همچنین توجه‌کردن به توانمندی‌های زنان در سازمان‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barriers of women's access to managerial positions from women managers' viewpoint; Case Study: Bandarabbas City

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi Kahnali 1
  • Mohammad Reza Behboudi 1
  • Tahere Jamjoor 2

1 Assistant Professor of management, Hormozgan university

2 MA student of management in Hormozgan university

چکیده [English]

The recent increasing number of women in organizations has not been associated with their appropriate positions. Therefore, potential capacity of half of active workforce is not utilized fully in managerial positions for organizational success. This study investigates why women are less likely to achieve higher positions in organizations .The study identifies barriers of women's access to managerial positions through a qualitative research methods. The data are collected through in-depth and semi-structured interviews with female executives of governmental organizations located in Bandar Abbas. Qualitative data have been analyzed according to Colaizzi’s seven stages process with MAX QDA software. The results show that four categories of barriers including personal barriers (14 items including marriage and children, lack of support from family and husband, etc.), organizational barriers (19 items including negative mindset and viewpoint of decisions makers and managers, preference of men to women in equal conditions, etc.), social barriers (4 items including social culture and men-dominant culture, lack of believing the competency of women, etc.), and Legal barriers (5 items including pregnancy-leave law, obedience of wife from husband, etc.), are the main obstacles of women for achieving higher managerial positions in Iranian organizations. At the end, the study proposed some practical solutions such as identifying and introducing successful women mangers to overcome the obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Qualitative research
  • women management