بررسی سازوکار تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی زنان روستایی بر مبنای مدلDEA (مطالعه موردی: روستای قرن آباد)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی؛ افشین خاکی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24768

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش کارایی و توانمندی زنان روستایی انجام شده است و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به بررسی سازوکار تأثیرگذاری فناوری اطلاعات(ICT) بر کارایی و توانمندسازی زنان روستایی در روستای قرن آباد استان گلستان می‌پردازد. در این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی ، تعداد ...  بیشتر