نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش کارایی و توانمندی زنان روستایی انجام شده است و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به بررسی سازوکار تأثیرگذاری فناوری اطلاعات(ICT) بر کارایی و توانمندسازی زنان روستایی در روستای قرن آباد استان گلستان می‌پردازد. در این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی ، تعداد 38 نفرکاربر فناوری و 25 نفر غیر کاربر (گروه شاهد) به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. زنان کاربر فناوری اطلاعات از نظر سطح کاربری به هفت سطح طبقه‌بندی شدند، به نحوی که میزان استفاده از فناوری به ترتیب از سطح یک تا هفت افزایش می‌یافت. بر اساس نتایج به دست آمده میزان شاخص کارایی زنان روستایی در سطوح ابتدایی کاربری فناوری، دارای وضعیت بهتری نسبت به سطوح بالاتر است. نتایج این پژوهش همچنین ضمن تأیید نظریه شکاف دیجیتالی، تأثیرات مثبت فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را بر توانمندسازی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی و افزایش کارایی زنان روستایی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Mechanism of Information Technology on Rural Women's Empowerment Based on Model DEA (case study: the village of Gharn Abad)

نویسندگان [English]

  • hasan ali faraji sabokbar
  • morteza nemati
  • afshin khaki

چکیده [English]

This study has investigated the effects of ICT to increase efficiency and empowerment of rural women using data envelopment analysis (DEA) to investigate the mechanism of effectiveness of information technology (ICT) on the efficiency and empowerment of rural women in the village of Gharn Abad, Golestan province. In this study, using survey methods, 38 users and 25 non-users of technology (control group) were selected by stratified random sampling. Female users of technology were classified into seven levels, with level 1 the least and level 7 the most users. Based on the results, the performance of rural women in basic levels of IT users is better than their performance in higher levels. The study also confirmed the theory of digital gap, and the positive effects of information technologies and communication on empowering women in the economic, social, political, and psychological, dimensions and shows an increase in rural women's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data envelopment analysis model.
  • Information Technology
  • performance
  • rural women