مطالعات زنان
بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی

فخرالسادات نصیری ولیک نبی؛ محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشتی راد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 377-398

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56337

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر صخرة شیشه‌ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی صورت گرفته است. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان رسمی زن دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 88 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 52 نفر به‌عنوان نمونه جهت مطالعه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسش‌نامة صخرة شیشه‌ای، سکوت ...  بیشتر